Те­атр ті­ней Teulis по­ка­же «Крик ду­ші» у Чер­ка­сах

Den (Ukrainian) - - Культура -

31 бе­ре­зня свою екс­клю­зив­ну про­гра­му пред­став­лять ми­тці Те­а­тру ті­ней Teulis у чер­ка­сько­му Па­ла­ці куль­ту­ри «Дружба на­ро­дів». Те­атр ті­ней по­зна­йо­мить гля­да­ча не про­сто з ві­зу­аль­ним ми­сте­цтвом, а з уні­каль­ним по­єд­на­н­ням пла­сти­чно­сті люд­сько­го ті­ла, акро­ба­ти­ки, те­а­тру, опти­чних ілю­зій, зву­ко­во­го су­про­во­ду і ві­део­про­е­кцій. У сю­же­ті «Кри­ку ду­ші» мо­вою же­стів та сим­во­лі­зму по­ста­ють на сце­ні люд­ські по­чу­т­тя: від най­пре­кра­сні­шо­го ко­ха­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за до­лю Укра­ї­ни у ча­си сьо­го­де­н­ня. «Наш ге­рой не по­ми­рає. Йо­го жи­т­тя ні­ко­ли не за­кін­чи­ться, то­му за­вер­шу­є­ться но­мер на опти­мі­сти­чній но­ті», — роз­по­від­ає ке­рів­ник та по­ста­нов­ник ки­їв­сько­го Те­а­тру ті­ней Ро­ман СО­КО­ЛОВ. Те­атр Teulis ли­ше за п’ять ро­ків сво­го існу­ва­н­ня отри­мав ви­зна­н­ня пу­блі­ки в ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, взяв­ши участь у кон­кур­сах та­лан­тів у Че­хії, Іта­лії, Ту­реч­чи­ні, Ро­сії, Сло­вач­чи­ні, Фін­лян­дії, Поль­щі, й сьо­го­дні є най­ві­до­мі­шим в Укра­ї­ні Те­а­тром ті­ней. «Крик ду­ші» — так на­зва­ли по­ста­нов­ку гля­да­чі іта­лій­сько­го та­лант-шоу, в яко­му впер­ше пред­ста­вив свій но­мер ко­ле­ктив те­а­тру. Ця по­ста­нов­ка на­би­рає по­пу­ляр­но­сті і в Укра­ї­ні. Не­що­дав­но те­атр ви­сту­пив у Японії в мі­сті То­кіо пе­ред 35-ти­ся­чною ау­ди­то­рі­єю, яка зу­стрі­ла про­гра­му ова­ці­я­ми, по­ві­дом­ляє Ін­на МОЛ­ЧА­НО­ВА, Чер­ка­си.

ФОТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ

У СЮ­ЖЕ­ТІ «КРИ­КУ ДУ­ШІ» МО­ВОЮ ЖЕ­СТІВ ТА СИМ­ВО­ЛІ­ЗМУ ПО­СТА­ЮТЬ НА СЦЕ­НІ ЛЮД­СЬКІ ПО­ЧУ­Т­ТЯ: ВІД НАЙ­ПРЕ­КРА­СНІ­ШО­ГО КО­ХА­Н­НЯ ДО ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ ЗА ДО­ЛЮ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.