Но­вин­ки від «Кри­хі­тки»

Den (Ukrainian) - - Культура -

27 бе­ре­зня в ки­їв­сько­му клу­бі Sentrum від­бу­де­ться ви­ступ ві­до­мо­го ін­ді-поп-рок-гур­ту. Му­зи­кан­ти (Ка­ша Саль­цо­ва — во­кал, кла­ві­шні, Гліб Про­ців — удар­ні та Стас Га­лан — бас) по­обі­ця­ли, що пу­блі­ка по­чує зов­сім но­ву кон­цер­тну про­гра­му. — За­раз са­ме час для твор­чо­сті — пу­блі­ці по­трі­бні но­ві сми­сли — і в ми­сте­цтві, і в поп-куль­ту­рі. Че­рез вій­ну та ре­во­лю­ції ав­то­рам є що ска­за­ти остан­нім ча­сом, і ми не ви­ня­ток. Но­ві пі­сні «Кри­хі­тки» ви­хо­дять де­що енер­гій­ні­ши­ми, ніж ми хо­ті­ли б, але, на­пев­но, це на кра­ще — ми лю­би­мо, ко­ли пу­блі­ка тан­цює на на­ших кон­цер­тах», — під­кре­сли­ла фрон­тву­мен гур­ту Ка­ша Саль­цо­ва сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

ФОТО З FACEBOOK

ФРОН­ТВУ­МЕН ГУР­ТУ КА­ША САЛЬ­ЦО­ВА ВВА­ЖАЄ, ЩО ЗА­РАЗ ЧАС ДЛЯ ТВОР­ЧО­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.