«Те­рор — осно­ва ра­дян­сько­го то­та­лі­та­ри­зму»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою в На­ціо­наль­но­му му­зеї «Ме­мо­рі­ал пам’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Укра­ї­ні» про­йшов кі­но­ле­кто­рій, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни. Бу­ло по­ка­за­но фра­гмент стрі­чки «Че­кіст», за мо­ти­ва­ми повісті «Ще­пка» ро­сій­сько­го пи­сьмен­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра За­зу­брі­на. У цен­трі кар­ти­ни — тру­до­ві будні з жи­т­тя че­кі­стів. Бе­здо­ка­зо­ві за­су­дже­н­ня до роз­стрі­лу де­ся­тків лю­дей, кон­троль за ви­ко­на­н­ням ви­ро­ку й ви­ве­зе­н­ня тру­пів — це для них що­ден­на ру­ти­на. Що­ран­ку до рук че­кі­стів по­тра­пля­ють не­скін­чен­ні спи­ски прі­звищ за­три­ма­них, які во­ни на­швид­ку­руч пе­ре­гля­да­ють і, не за­ми­слю­ю­чись, ви­но­сять для всіх одна­ко­вий ви­рок: «роз­стрі­ля­ти». Пі­сля пе­ре­гля­ду від­бу­ло­ся обго­во­ре­н­ня те­ми зло­чи­нів ра­дян­сько­го то­та­лі­та­ри­зму ХХ сто­лі­т­тя та не­без­пе­ки по­вто­ре­н­ня цих зло­чи­нів у на­ші дні: ре­пре­сії про­ти при­хиль­ни­ків єди­ної Укра­ї­ни на за­хо­пле­них те­ри­то­рі­ях, жорс­тке при­сі­ка­н­ня будь-яких мі­тин­гів та про­те­стів про­ти вій­ни в Укра­ї­ні у са­мій Ро­сії. На­га­да­є­мо, у 1917 — 1920 рр. на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ве­ла­ся біль­шо­ви­цько-укра­їн­ська вій­на. Ра­дян­ські по­лі­ти­чні ді­я­чі пра­гну­ли за будь-яку ці­ну по­вер­ну­ти Укра­ї­ну до Ро­сії й не допу­сти­ти утво­ре­н­ня не­за­ле­жної Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. Сьо­го­дні Мо­сква про­во­дить іден­ти­чну по­лі­ти­ку. І не­ва­жли­во, як це на­зи­ва­є­ться — «ін­тер­на­ціо­нал» чи «ру­скій мір», адже ме­то­ди одна­ко­ві — вій­сько­ве втор­гне­н­ня, ма­ріо­не­тко­ві уря­ди, те­рор, про­па­ган­да, вбив­ства... То­ді не­спро­мо­жність від­сто­я­ти не­за­ле­жність сво­єї дер­жа­ви при­зве­ла до міль­йон­них жертв і де­ся­ти­літь жи­т­тя під вла­дою то­та­лі­та­ри­зму. За­раз ми по­вин­ні від­сто­я­ти ці­лі­сність сво­єї дер­жа­ви, адже від цьо­го за­ле­жить на­ше май­бу­тнє!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.