«Пі­сля Ко­ло­мой­сько­го»...

Жи­те­лі обла­сно­го цен­тру за­не­по­ко­є­ні. Мі­сце­ві екс­пер­ти вва­жа­ють, що ко­ман­да гу­бер­на­то­ра, що звіль­нив­ся, не за­ли­шить по­лі­ти­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Уро­чи­сто­сті з при­во­ду ці­єї да­ти бу­ли не зов­сім свя­тко­ви­ми. «Не в уро­чи­стих за­лах ми з ва­ми зна­хо­ди­мось», — три­во­жно звер­нув­ся до при­су­тніх в Го­лов­но­му управ­лін­ні СБУ Пе­тро По­ро­шен­ко. На­га­да­є­мо, що 21 бе­ре­зня у Вол­но­ва­сі, ви­ко­ну­ю­чи свій про­фе­сій­ний та гро­ма­дян­ський обов’язок був вби­тий ка­пі­тан Ві­ктор Ман­дзик. Йо­го вдо­ва ра­зом із Пре­зи­ден­том від­кри­ла пам’ятну до­шку з іме­на­ми трьох за­ги­блих пра­ців­ни­ків СБУ, ро­ди­чі яких в цей день отри­ма­ли на­го­ро­ди з рук го­ло­ви дер­жа­ви.

«Тран­сфор­му­ва­н­ня СБУ має від­бу­ва­ти­ся від­по­від­но до стан­дар­тів та кри­те­рі­їв НАТО та Єв­ро­со­ю­зу. Сьо­го­дні ра­зом із 23- ю рі­чни­цею ство­ре­н­ня Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни ми від­зна­ча­є­мо її дру­ге на­ро­дже­н­ня — по­ча­ток ві­днов­ле­н­ня Слу­жби з ті­єї ру­ї­ни, на яку СБУ пе­ре­тво­ри­ли «п’ята ко­ло­на» ра­зом із ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми. У цей час, ко­ли на по­ряд­ку ден­но­му сто­їть пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті на­шої дер­жа­ви, я твер­до ві­рю у ваш па­трі­о­тизм, ви­со­кий рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму, у те, що ко­жен з вас є вір­ним си­ном Укра­ї­ни. Хай за­ко­но­слу­хня­ні спів­ві­тчи­зни­ки вас по­ва­жа­ють, а во­ро­ги — бо­я­ться», — від­зна­чив Пре­зи­дент.

«Ми пра­цю­є­мо за­ра­ди то­го, щоб Укра­ї­на жи­ла спо­кій­но, щоб лю­ди­на від­чу­ва­ла се­бе в без­пе­ці», — на­го­ло­сив го­ло­ва Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко під час уро­чи­сто­стей.

На­га­да­є­мо, що 20 ве­ре­сня 1991 ро­ку Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни бу­ло прийня­то по­ста­но­ву «Про ство­ре­н­ня Слу­жби на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни». Ці­єю ж по­ста­но­вою бу­ло лі­кві­до­ва­но Ко­мі­тет дер­жав­ної без­пе­ки УРСР. 25 бе­ре­зня 1992 ро­ку Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про Слу­жбу без­пе­ки Укра­ї­ни», який го­ту­вав­ся і роз­ро­бляв­ся то­ді­шнім го­ло­вою СБУ Єв­ге­ном Мар­чу­ком.

Так ста­ло­ся, що до­ля Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, як і низ­ки ін­ших стру­ктур, які по­кли­ка­ні бо­ро­ни­ти без­пе­ку кра­ї­ни і її гро­ма­дян, за кіль­ка де­ся­тків ро­ків ви­яви­лась скла­дною. Кіль­ка ра­зів Укра­ї­на на­ра­жа­лась на не­без­пе­ку зов­ні­шньої агре­сії. В 1994-му ро­ці — факт, про який не у всіх ко­лах прийня­то зга­ду­ва­ти — Ро­сія вже на­ма­га­лась за­гар­ба­ти Крим. Са­ме Слу­жба без­пе­ки то­ді зав­дя­ки опе­ра­тив­ним і рі­шу­чим ді­ям за­ва­ди­ла за­хо­плен­ню мі­сько­го управ­лі­н­ня СБУ в Се­ва­сто­по­лі. Вже че­рез де­сять ро­ків Ро­сія за­го­стри­ла си­ту­а­цію на Ту­злі. То­ді на­ші дер­жа­ви зна­хо­ди­лись бу­кваль­но за крок до кон­флі­кту.

На­жаль по­сту­по­ве «ви­ми­ва­н­ня» па­трі­о­ти­чних і про­фе­сій­них ка­дрів по­лі­ти­ка­ми, що ма­ли да­ле­ко не завжди дер­жав­ни­цькі по­зи­ції, ство­ри­ли від­по­від­не під­ґрун­тя для не­мо­жли­во­сті ефе­ктив­но­го за­хи­сту на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів як Службою без­пе­ки Укра­ї­ни так і ін­ши­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. За­раз тре­ба від­вер­то ска­за­ти, що ни­ще­н­ня ор­га­нів без­пе­ки від­бу­ва­лось не з вчо­ра­шньо­го дня. І в цьо­му пла­ні вар­то не за­ци­клю­ва­тись ли­ше на пе­рі­о­ді Яну­ко­ви­ча пі­сля яко­го в бу­дів­лі СБУ, як ска­зав Пре­зи­дент, ві­тер ві­яв і в сей­фах тлі­ли па­пе­ри. Руй­на­ція ор­га­нів без­пе­ки по­ча­лась ще з ча­сів, зокре­ма, за ке­рів­ни­цтва спец­слу­жбою Ле­о­ні­да Дер­ка­ча, ко­ли по­лі­ти­ки ста­ли на слу­жбу не кра­ї­ні, а вла­сним ін­те­ре­сам, які в ба­га­тьох аспе­ктах пе­ре­ти­на­лись з ін­те­ре­са­ми су­сі­дньої, як ви­яви­лось зов­сім не дру­жньої, кра­ї­ни. По­си­ле­н­ня ролі окре­мих олі­гар­хів, то­таль­но ко­рум­по­ва­на, по­ро­чна си­сте­ма вла­ди пе­ре­тво­ри­ла СБУ на ки­шень­ко­вий ме­ха­нізм для ре­а­лі­за­ції зав­дань за­ра­ди осо­би­стих ін­те­ре­сів.

Ще з ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми по­ча­лось про­ве­де­н­ня спіль­них ко­ле­гій ФСБ і СБУ, які три­ва­ли про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків. Одні­єю із тем за­сі­дань та­ких ко­ле­гій бу­ла, на­при­клад, те­ма по­си­ле­н­ня спіль­них за­хо­дів по за­без­пе­чен­ню без­пе­ки стру­ктур Чор­но­мор­сько­го фло­ту. Фа­кти­чно то­ді СБУ і по­ча­ла пе­ре­тво­рю­ва­тись на «фі­лію ФСБ», як до­ре­чно оха­ра­кте­ри­зу­вав її Пе­тро По­ро­шен­ко у сво­є­му ви­сту­пі, що­прав­да акцен­ту­ю­чи на пе­рі­од ча­сів Яну­ко­ви­ча. Справ­ді, пе­рі­од прав­лі­н­ня Віктора Яну­ко­ви­ча ви­явив­ся для Слу­жби без­пе­ки оста­то­чно ни­щів­ним, так би мо­ви­ти «кон­троль­ним по­стрі­лом». Са­ме при Яну­ко­ви­чу го­ло­ва­ми ці­єї стру­кту­ри ви­яв­ля­лись ро­сі­я­ни з да­ле­ко не па­трі­о­ти­чни­ми на­хи­ла­ми. Апо­фе­о­зом руй­на­ції цьо­го жит­тє­во ва­жли­во­го для дер­жа­ви ор­га­ну ста­ло за­хо­пле­н­ня її бу­ді­вель на Дон­ба­сі. Му­шу ствер­джу­ва­ти, як сві­док тих за­хо­плень, що від­бу­ва­лись во­ни в кві­тні 2014-го ро­ку (вже че­рез мі­сяць пі­сля вте­чі Яну­ко­ви­ча) до­во­лі зла­го­дже­но. Та- ка зла­го­дже­ність не мо­гла бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на без то­таль­ної зра­ди.

«Пре­зи­дент го­во­рив що­до по­дій, які сто­су­ю­ться лю­то­го-бе­ре­зня 2014 ро­ку, ко­ли Слу­жба по­ча­ла фор­му­ва­ти­ся, — ко­мен­тує «Дню» ра­дник го­ло­ви ві­дом­ства СБУ Мар­кі­ян Луб­ків­ський. І він ска­зав, що ко­ли На­ли­вай­чен­ко сю­ди при­йшов, то тут гу­ляв ві­тер, а в сей­фах тлі­ли реш­тки до­ку­мен­тів. Як­би то­ді ми ма­ли б Слу­жбу і всі ті хто пра­цю­вав на Укра­ї­ну бу­ли консолідовані і не бу­ли отру­є­ні, то­ксо­ва­ні ре­жи­мом Яну­ко­ви­ча, то мо­жна бу­ло б і пра­цю­ва­ти. На­жаль Слу­жба по су­ті від­бу­до­ву­ва­ла­ся з ну­ля На­ли­вай­чен­ком. Що­до за­три­мань. За­три­ма­ний ко­ли­шній ке­рів­ник кон­тр­ро­звід­ки Во­ло­ди­мир Бік — він но­мер тре­тій в спи­ску. По­ру­ше­ні кри­мі­наль­ні спра­ви пра­кти­чно по всьо­му то­ді­шньо­му ке­рів­ни­цтву СБУ. Хтось втік, хтось був за­три­ма­ний. Є за­а­ре­што­ва­ні офі­це­ри, які да­ють свід­че­н­ня».

На­ра­зі пе­ред СБУ сто­їть низ­ка зав­дань і пи­тань. Одне з них — це за­лу­че­н­ня «ста­рої гвар­дії» спе­ці­а­лі­стів, які фа­кти­чно бу­ли усу­ну­ті ще за ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми. Звер­не­н­ня до їхньо­го до­сві­ду не­об­хі­дно для то­го, щоб не до­во­ди­лось на­шим дер­жав­ним слу­жбам «хо­ди­ти до шко­ли» дві­чі. Дру­ге пи­та­н­ня — це ви­ко­ри­ста­н­ня сві­жо­го, мо­ло­до­го ре­сур­су, який вже до­вів свою па­трі­о­ти­чність і про­фе­сіо­на­лізм при ре­аль­ній за­гро­зі. За рік СБУ від­ро­джу­є­ться за­но­во, з ру­ї­ни. Ін­ко­ли в кро­ві і сльо­зах, в умо­вах одні­єї з най­під­сту­пні­ших і жор­сто­ких во­єн. Ві­дро­дже­н­ня СБУ не мо­же бу­ти без ґрун­тов­но­го онов­ле­н­ня всьо­го дер­жав­но­го апа­ра­ту, без ствер­дже­н­ня дер­жав­ни­цької фі­ло­со­фії роз­бу­до­ви кра­ї­ни.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

ФОТО ВА­ЛЕН­ТИ­НА ТОР­БИ / «День»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПЕ­ТРО ПО­РО­ШЕН­КО ВРУ­ЧИВ ОР­ДЕН «ЗА МУ­ЖНІСТЬ» ВДО­ВІ КА­ПІ­ТА­НА СБУ ВІКТОРА МАН­ДЗИ­КА, ЯКИЙ ЗА­ГИ­НУВ ВІД РУК ЗЛО­ЧИН­ЦІВ У ВОЛ­НО­ВА­СІ

ФОТО ВА­ЛЕН­ТИ­НА ТОР­БИ / «День»

ЗВЕР­НЕ­Н­НЯ ДО ДО­СВІ­ДУ ПРО­ФЕ­СІО­НА­ЛІВ-ПЕР­ШО­ПРО­ХІД­ЦІВ НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ДЛЯ ТО­ГО, ЩОБ НЕ ДО­ВО­ДИ­ЛО­СЯ НА­ШИМ ДЕР­ЖАВ­НИМ СЛУ­ЖБАМ «ХО­ДИ­ТИ ДО ШКО­ЛИ» ДВІ­ЧІ. НА УРО­ЧИ­СТО­СТІ БУВ ПРИ­СУ­ТНІЙ І ПЕР­ШИЙ КЕ­РІВ­НИК СБУ ЄВ­ГЕН МАРЧУК

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ПІД ЧАС УРО­ЧИ­СТИХ ЗА­ХО­ДІВ ІЗ НАГОДИ 23-ї РІ­ЧНИ­ЦІ СБУ ЇЇ ГО­ЛО­ВА ВА­ЛЕН­ТИН НА­ЛИ­ВАЙ­ЧЕН­КО НА­ГО­РО­ДИВ ОФІ­ЦЕ­РІВ ТА КО­МАН­ДИ­РІВ ВІ­ДОМ­СТВА НАГРУДНИМИ ЗНА­КА­МИ «ЗА ДО­БЛЕСТЬ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.