Збі­гнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ,

ра­дник Цен­тру стра­те­гі­чних і між­на­ро­дних сту­дій:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.gazetaprawna.pl)

Я не хо­чу бу­ти про­ро­ком і ча­рів­ни­ком, але є ри­зик, що на­справ­ді на Укра­ї­ні все не за­кін­чи­ться. Про це свід­чить ана­ліз на­слід­ків обра­но­го Пу­ті­ним шля­ху. Якщо вій­на в Укра­ї­ні ви­яви­ться лег­ким вій­сько­вим успі­хом Ро­сії, її пе­ре­мо­гою, то­ді вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на щось по­ді­бне кра­ї­нам Бал­тії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.