Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Den (Ukrainian) - - День України -

Від­те­пер ко­жен, хто склав зов­ні­шнє не­за­ле­жне те­сту­ва­н­ня, змо­же озна­йо­ми­ти­ся зі сво­єю ро­бо­тою в ре­жи­мі он- лайн. Для цьо­го упро­довж 30 днів пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів те­сту не­об­хі­дно по­да­ти за­пит до Цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти, за­пов­нив­ши від­по­від­ну фор­му на пер­со­наль­ній ін­фор­ма­цій­ній сто­рін­ці на сай­ті. За­ле­жно від кіль­ко­сті за­пи­тів, але не пі­зні­ше, ніж че­рез п’ять днів, скан-ко­пію сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти роз­мі­стять на ін­фор­ма­цій­ній сто­рін­ці уча­сни­ка те­сту­ва­н­ня. Та­кож абі­ту­рі­єнт змо­же отри­ма­ти ко­пію сво­єї ро­бо­ти у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.