На мі­тинг — із пра­по­ра­ми Укра­ї­ни та ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра де­мо­кра­ти­чна гро­мад­ськість Бі­ло­ру­сі від­зна­чи­ла 97-ю рі­чни­цю про­го­ло­ше­н­ня Бі­ло­ру­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки ( БНР). З ці­єї нагоди у Мін­ську про­йшла тра­ди­цій­на хо­да і мі­тинг. За­яв­ни­ка­ми акції ви­сту­пи­ли лі­дер Пар­тії БНФ Оле­ксій Яну­ке­вич, го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту по ство­рен­ню об’ єд­на­н­ня « Мо­ло­ді хри­сти­ян­ські де­мо­кра­ти» Ма­ри­на Хо­мич, а та­кож пред­став­ни­ки Об’єд­на­ної гро­ма­дян­ської пар­тії Ми­ко­ла Ко­злов і ру­ху «За Сво­бо­ду» Ми­ки­та Се­ме­нен­ко, по­ві­до­ми­ло naviny.by. Основ­ні те­ми свя­тку­ва­н­ня Дня Во­лі в цьо­му ро­ці — не­за­ле­жність Бі­ло­ру­сі, со­лі­дар­ність з Укра­ї­ною, а та­кож про­тест про­ти ан­ти­де­мо­кра­ти­чної по­лі­ти­ки бі­ло­ру­ської вла­ди. Уча­сни­ки акції зі­бра­ли­ся на май­дан­чи­ку бі­ля кі­но­те­а­тру « Жов­тень». За рі­ше­н­ням мі­ської вла­ди, по­ча­ток акції бу­ло пе­ре­не­се­но з 17: 00 на 15: 00. На по­ча­тку хо­ди ко­ло­на на­лі­чу­ва­ла при­бли­зно 800 чо­ло­вік, але до за­кін­че­н­ня акції спо­сте­рі­га­чі по­ві­до­ми­ли 1200 уча­сни­ках. Ор­га­ні­за­то­рам до­ве­ло­ся від­мо­ви­ти­ся від по­ча­тко­вих пла­нів і ска­су­ва­ти спо­ча­тку свя­тко­вий кон­церт, а по­тім і мі­тинг.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.