Час зу­стрі­ча­ти пта­хів!

Акти­ві­сти обла­што­ву­ють для них ха­тин­ки. Так го­ту­ю­ться до Дня пер­на­тих, який світ від­зна­ча­ти­ме 1 кві­тня

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

ВУкра­ї­ні цю да­ту по­ча­ли свя­тку­ва­ти 1924 ро­ку у Ма­рі­у­по­лі — там бу­ла актив­на мі­сце­ва гро­ма­да. Зго­дом до акції до­лу­чив­ся Хар­ків, по­сту­по­во — вся ра­дян­ська Укра­ї­на. У 1980-х ро­ках про свя­то за­бу­ли, але вже де­кіль­ка ро­ків тра­ди­цію від­ро­джу­ють ки­їв­ські акти­ві­сти. Чле­ни все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Жи­ва пла­не­та» та Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру роз­ві­шу­ють бу­дин­ки для пта­хів у сто­ли­чно­му Го­ло­сі­їв­сько­му пар­ку. Та­кож акти­ві­сти про­во­дять кон­курс «День зу­стрі­чі пта­хів». Ді­ти зі всі­єї кра­ї­ни ро­блять ха­тки для пер­на­тих, вста­нов­лю­ють їх і пи­шуть про це ре­пор­та­жі. Ав­то­ри кра­щих ма­те­рі­а­лів отри­му­ють цін­ні по­да­рун­ки.

Пта­хів в укра­їн­ських мі­стах кіль­ка де­ся­тків ви­дів, і май­же для ко­жно­го по­трі­бні ха­тин­ки пев­но­го ти­пу. Ки­їв­ські акти­ві­сти зро­би­ли цьо­го ро­ку бу­дин­ки чо­ти­рьох ти­пів для основ­них ви­дів пер­на­тих. Так, у ром­бо­ви­дній ха­тці з ква­дра­тним льо­тком на­го­рі осе­ля­ться си­ни­ці. Ква­дра­тний бу­ди­нок із вхо­дом на­го­рі пра­во­руч при­ва­бить го­ри­хві­сток — яскра­вих пта­шок, які кра­си­во спів­а­ють. Ку­ме­дні си­чі — ма­лень­кі со­ви з ве­ли­ки­ми очи­ма — обе­руть від­кри­ту ха­тку, схо­жу на го­дів­ни­чку.

Тра­ди­цій­ну шпа­ків­ню — спо­ру­ду з кру­глим вхо­дом і дво­ска­тним да­хом — еко­ло­ги та­кож вста­но­ви­ли у пар­ку. Та­кі бу­дин­ки укра­їн­ські лю­би­те­лі при­ро­ди ро­блять най­біль­ше. І ча­сто по­вто­рю­ють по­мил­ку: при­би­ва­ють до вхо­ду «ґа­нок», бу­цім­то, пта­шці так зру­чно стри­ба­ти все­ре­ди­ну. «Це — брехня! На цей ґа­но­чок сі­дає кі­шка, за­со­вує ла­пу у бу­ди­но­чок і ви­ймає ма­лень­ких пта­ше­нят», — роз­по­вів ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир Борейко. Та­кож, щоб вря­ту­ва­ти пта­хів від хи­жа­ків, ха­тки ві­ша­ють яко­мо­га ви­ще. Бу­дин­ки вста­нов­лю­ють на схі­дній сто­ро­ні де­рев, щоб пта­ше­ня­та не за­ги­ну­ли від си­ро­сті та плі­сня­ви.

Де­рев’яні бу­ди­но­чки не­об­хі­дні пта­хам. Ба­га­то ви­дів осе­ля­ю­ться тіль­ки у ду­плах ста­рих де­рев, що у мі­стах ви­ру­бу­ють. Єди­на аль­тер­на­ти­ва для та­ких пта­хів — ха­тка, зро­бле­на людиною. Не­за­ба­ром пернаті по­чнуть гні­зду­ва­н­ня, тож, по­спі­шай­те ство­ри­ти за­ти­шний бу­ди­но­чок для си­ни­чки чи го­ри­хвіс­тки. За­уваж­те: пта­хи спов­на від­дя­чать за та­ку ла­ску спів­а­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.