«Роз­мо­ро­зи­ти істо­рію»

У Ки­є­ві­Яро­слав Грицак та Оле­ксандр Зін­чен­ко дис­ку­ту­ва­ли про по­лі­ти­ку пам’яті. По­да­рун­ком для уча­сни­ків зу­стрі­чі ста­ли книж­ки «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Дня­ми в ме­жах се­рії дис­ку­сій «Куль­ту­ра vs Про­па­ган­да» від­бу­ла­ся зу­стріч ві­до­мих істо­ри­ків Яро­сла­ва Грицака та Олександра Зін­чен­ка. Хо­ча те­ма істо­рії не раз ви­ни­ка­ла і під час по­пе­ре­дніх чо­ти- рьох діа­ло­гів, цьо­го ра­зу во­на на­ре­шті ста­ла го­лов­ним пре­дме­том роз­мо­ви. Мо­де­ру­вав за­хід жур­на­ліст та пу­блі­цист Ва­хтанг Кі­пі­а­ні.

Дис­ку­ту­ва­ли пе­ред­усім про со­ці­аль­ну фун­кцію істо­рії, а са­ме про рі­зні ти­пи істо­ри­чної пам’яті. Адже без неї, і про це не­о­дно­ра­зо­во пи­сав « День » , не­мо­жли­ві ні мо­дер­ні­за­ція, ні ре­фор­ми, ні вла­сне нор­маль­не фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жа­ви за­га­лом. Мі­сія істо­ри­ка, на пе­ре­ко­на­н­ня обох уча­сни­ків роз­мо­ви, не ли­ше в то­му, щоб пра­цю­ва­ти в ар­хі­вах і пи­са­ти ди­сер­та­цію — він та­кож по­ви­нен звер­та­ти­ся до са­мо­го су­спіль­ства. « Укра­ї­ні не ви­ста­чає про­фе­сії пу­блі­чно­го істо­ри­ка, — вва­жає Яро­слав Грицак. — На­ші ака­де­мі­чні істо­ри­ки пи­шуть текс­ти, які мо­жуть чи­та­ти ли­ше їхні ко­ле­ги. Пи­са­ти ж для га­зе­ти, на їхню дум­ку, над­то « при­мі­тив­но » . По­трі­бний університет, який го­ту­ва­ти­ме, жур­на­лі­стів з істо­ри­чною осві­тою». До сло­ва, ще не­що­дав­но пан Грицак про­по­ну­вав «за­мо­ро­зи­ти істо­рію » , як це від­бу­ло­ся сво­го ча­су в Іспа­нії. Мов­ляв, дер­жа­ва має аб­стра­гу­ва­ти­ся від про­блем­них істо­ри­чних тем і за­бо­ро­ни­ти ви­ко­ри­ста­н­ня істо­рії в по­лі­ти­чних ці­лях, щоб не про­во­ку­ва­ти роз­кол у су­спіль­стві. « Якщо на­віть ми до­мо­ви­мо­ся не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти істо­ри­чні ар­гу­мен­ти в по­лі­ти­чних дис­ку­сі­ях, це за нас зро­бить Ро­сія», — не по­го­джу­є­ться Оле­ксандр Зін­чен­ко.

Втім по­ки що ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів ро­бо­ти з істо­ри­чною сві­до­мі­стю дер­жа­ві ство­ри­ти не вда­ло­ся. Та й чи бу­ли спро­би? « На­віть по­при всі остан­ні по­дії дер­жа­ва не хо­че під­три­му­ва­ти про­сві­тни­цькі істо­ри­чні іні­ці­а­ти­ви, — вва­жає Ва­хтанг Кі­пі­а­ні. — Су­спіль­ству за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся ли­ше на се­бе й на та­кі про­е­кти, як «Укра­ї­на Incognita» га­зе­ти « День » , « Істо­ри­чна прав­да » , «Сум­ський істо­ри­чний пор­тал».

На­при­кін­ці зу­стріч шля­хом ло­те­реї се­ред за­ре­є­стро­ва­них уча­сни­ків бу­ло обра­но чо­ти­рьох пе­ре­мож­ців, які отри­ма­ли книж­ки «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.