Єди­ний ло­у­кост Укра­ї­ни... «одлі­тав­ся»

Екс­пер­ти: По­пе­ре­ду по­си­ле­н­ня мо­но­по­лі­за­ції рин­ку та... зро­ста­н­ня цін

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Єди­ний ло­у­кост, який пра­цює в Укра­ї­ні, при­пи­няє свою ді­яль­ність. « З 20 кві­тня 2015 Wizz Air Hungary ви­ко­ну­ва­ти­ме тіль­ки 8 рей­сів в Укра­ї­ну та з Укра­ї­ни — в Бу­да­пешт, Лон­дон, Кельн, Дор­тмунд, Гам­бург, Ка­то­ві­це, Лар­на­ки і Мюн­хен. Па­са­жи­рам, що ку­пи­ли кви­тки на ці рей­си на да­ти з 20 кві­тня 2015 ро­ку, не­об­хі­дно пе­ре­бро­ню­ва­ти пе­ре­літ че­рез авіа­ком­па­нію Wizz Air Hungary » , — йде­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні ком­па­нії. Па­ра­лель­но за­кри­ва­ю­ться мар­шру­ти в Бар­се­ло­ну, Ва­лен­сію, Ку­та­ї­сі, Мо­скву, Мі­лан, Не­а­поль, Ве­не­цію. Па­са­жи­рам, які ку­пи­ли кви­тки на ці рей­си, від­шко­ду­ють їх пов­ну вар­тість, йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Ви­хід Wizz Air, на дум­ку ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра авіа­ком­па­нії «Atlasjet Украина» Сер­гія Пі­дго­ро­де­цько­го — це ре­зуль­тат фор­му­ва­н­ня Дер­жа­віа­слу­жбою пра­вил гри під одно­го грав­ця — ком­па­нію МАУ. Ко­жний авіа­пе­ре­ві­зник пра­цює в пев­но­му се­гмен­ті, го­во­рить він, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи свою ро­бо­ту так, аби ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти. Для Wizz Air, по­яснює він, ва­жли­во бу­ло отри­ма­ти ча­сто­ти на здій­сне­н­ня по­льо­тів у Бу­да­пешт та Бу­ха­рест, де роз­та­шо­ва­ні їхні по­ві­тря­ні ба­зи. Втім, ситуація з їх роз­по­ді­лом в Укра­ї­ні ви­гля­дає див­ною, ка­же Пі­дго­ро­де­цький: мов­ляв, є віль­ні ча­сто­ти в Поль­щу у МАУ, які ком­па­нія не ви­ко­ри­сто­ву­ють, але при цьо­му не да­ють до­ступ до них ін­шим грав­цям. Сер­гій Пі­дго­ро­де­цький вва­жає, що Wizz Air про­сто не да­ли мо­жли­во­сті ре­а­лі­зу­ва­ти свої пла­ни в Укра­ї­ні.

На­то­мість го­ло­ва Дер­жа­віа­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни Де­нис Ан­то­нюк не ба­чить вла­сної про­ви­ни ві­дом­ства в то­му, що ста­ло­ся. «Ми ще не отри­му­ва­ли ін­фор- ма­ції про подаль­ші пла­ни Wizz Air, але ми зі сво­го бо­ку не ство­рю­ва­ли ком­па­нії ні­я­ких пе­ре­шкод для по­льо­тів, і їм бу­ли від­кри­ті всі до­ро­ги. То­му, на­пев­но, це є ко­мер­цій­не рі­ше­н­ня», — го­во­рить він.

Від­ки­дає зви­ну­ва­че­н­ня в мо­но­по­лі­за­ції рин­ку і го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди і спів­вла­сник МАУ Арон Май­берг. «При­чи­на то­го, що ком­па­нія прийня­ла рі­ше­н­ня пі­ти з на­шо­го рин­ку в то­му, що наш ри­нок ду­же слаб­кий. То­рік він обва­лив­ся на 40%. При цьо­му кіль­кість іно­зем­ців, які до нас лі­та­ють, ско­ро­ти­ла­ся більш ніж на 40%. Ско­рі­ше всьо­го, оці­нив­ши ри­зи­ки, во­ни зро­зумі­ли, що в нинішній си­ту­а­ції не має сен­су ін­ве­сту­ва­ти «, — го­во­рить він. На йо­го дум­ку, ри­нок не по­стра­ждає: ці­на кви­тка за­ле­жить від вар­то­сті на­фти і кур­су до­ла­ру. А от по ае­ро­пор­ту «Жу­ля­ни» — це зав­дасть ве­ли­ко­го уда­ру.

На­то­мість ін­ші уча­сни­ки авіа­рин­ку ін­шої дум­ки. Го­ло­ва прав­лі­н­ня Асо­ці­а­ції авіа­пе­ре­ві­зни­ків Укра­ї­ни Ми­ко­ла Мар­чен­ко. Вра­хо­ву­ю­чи но­ві пра­ви­ла пе­ре­роз­по­ді­лу ча­стот на по­льо­ти, які го­тує Дер­жа­віа­слу­жє­ба, і які пи­шу­ться під одно­го грав­ця, про­дов­жує Мар­чен­ко, то це пря­ма до­ро­га до мо­но­по­лі­за­ції, ди­кта­ту цін, зни­же­н­ня кон­ку­рен­ції на авіа­рин­ку.

«Го­лов­не зав­да­н­ня мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри по­їха­ти і «до­ти­сну­ти» Бри­та­нію та Іспа­нію, аби во­ни під­пи­са­ли з Укра­ї­ною до­го­вір про «від­кри­те не­бо». То­ді з’яви­ться ре­аль­на кон­ку­рен­ція в Укра­ї­ні і сю­ди при­йдуть ве­ли­кі авіа грав­ці, та­кі як «Лю­фт­ган­за», «Бри­тан­ські авіа­лі­нії», — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат, ко­ли­шній мі­ністр транс­пор­ту Ві­ктор Бон­дар. За йо­го сло­ва­ми, в та­ко­му ра­зі від­бу­де­ться збіль­ше­н­ня рей­сів, в то­му чи­слі й вну­трі­шніх. «А сьо­го­дні, ко­ли ре­гіо­наль­ний ае­ро­порт при­ймає 5—10 рей­сів за день, на цю кіль­кість на­ма­га­ю­ться «по­ві­си­ти» всю вар­тість утри­ма­н­ня ае­ро­пор­ту», — го­во­рить він. Чо­му ЄС не по­спі­шає ство­рю­ва­ти з на­ми «єди­не» не­бо? «Від­по­відь про­ста, — ка­же він, — на­ші авіа­ком­па­нії за­бе­руть ча­сти­ну рин­ку, бо вар­тість укра­їн­сько­го кви­тка де­шев­ша у по­рів­ня­ні з єв­ро­пей­ським».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.