Про­ект із на­ла­го­дже­н­ня жи­т­тя

ООН і уряд Японії до­по­мо­жуть від­но­ви­ти со­ці­аль­ні об’єкти в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія ВОЙНОВА Лу­ган­ська область

Ко­ор­ди­на­то­ри про­гра­ми роз­ви­тку ООН пред­ста­ви­ли в Сє­ве­ро­до­не­цьку но­вий про­ект «Ві­днов­ле­н­ня со­ці­аль­них по­слуг і на­ла­го­дже­н­ня жи­т­тя в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях». У рам­ках цьо­го про­е­кту про­во­ди­ти­ме­ться ре­монт і осна­ще­н­ня рі­зних цен­трів на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг: ди­тя­чих са­до­чків, бу­дин­ків пре­ста­рі­лих, шкіл, лі­ка­рень, цен­трів ре­а­бі­лі­та­ції ін­ва­лі­дів. Твор­ці про­гра­ми за­про­шу­ють мі­сце­ві ком­па­нії бра­ти участь у тен­де­рах на про­ве­де­н­ня цих ро­біт.

Ко­шти на ві­днов­ле­н­ня ви­ді­ляє уряд Японії в рам­ках зо­бов’ язань прем’ єр- мі­ні­стра Сіндзо Абе. За умо­ва­ми до­но­ра, ма­кси­маль­на су­ма, що на­да­є­ться на один об’єкт, ста­но­вить близь­ко 200 ти­сяч до­ла­рів США.

Де­нис Де­ни­щен­ко — ра­дник гу­бер­на­то­ра Лу­ган­щи­ни та мі­сце­вий ко­ор­ди­на­тор про­е­кту — на­звав пер­ші сім об’єктів, які вже за­твер­дже­ні й вклю­че­ні до про­гра­ми ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту. Це ди­тя­чий са­док «На­дія» і бу­ди­нок при­ста­рі­лих ( м. Сва­то­ве); один з кор­пу­сів лі­кар­ні, шко­ла та центр ден­но­го пе­ре­бу­ва­н­ня ді­тей-ін­ва­лі­дів (м. Ру­бі­жне); лі- кар­ня ім. Ті­то­ва і шко­ла ( м. Ли си­чанськ). Ко­жен вне­се­ний до про­гра­ми об’ єкт на­ра­зі пе­ре­бу­ває в кри­ти­чно­му або на­віть ава­рій­но­му ста­ні. Одні уста­но­ви по­стра­жда­ли від сна­ря­дів під час АТО, ін­ші три­ва­лий час бу­ли за­кри­ті че­рез опти­мі­за­цію й при­йшли в не­при­да­тність, тре­ті бу­ли по­бу­до­ва­ні на по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя й по­тре­бу­ють пов­но­го ві­днов­ле­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням су­ча­сних те­хно­ло­гій. У се­ре­дньо­му ре­монт одні­єї уста­но­ви обі­йде­ться більш ніж у 2—3 млн грн.

Пар­тне­ра­ми про­е­кту є уряд Укра­ї­ни, ре­гіо­наль­на та мі­сце­ва вла­да у спів­пра­ці з ЮНІСЕФ. За сло­ва­ми ко­ор­ди­на­то­ра, від актив­но­сті й зла­го­дже­но­сті цих стру­ктур ба­га­то в чо­му за­ле­жа­ти­ме дов­го­стро­ко­вість усьо­го про­е­кту. На­сту­пно­го ти­жня пла­ну­є­ться роз­гляд дру­гої се­рії со­ці­аль­них об’єктів, за­про­по­но­ва­них на ре­монт. Се­ред них — ство­ре­н­ня обла­сно­го цен­тру ВІЛ-про­фі­ла­кти­ки в одній зі ста­рих бу­ді­вель мі­ської лі­кар­ні (м. Сє­ве­ро­до­нецьк), пси­хо-нев­ро­ло­гі­чний пан­сіо­нат (Но­во-Ай­дар­ський р-н), лі­кар­ня та ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр для ді­тей-ін­ва­лі­дів (м. Кре­мен­на). На зу­стрі­чі го­сті та­кож озву­чи­ли не­об­хі­дність ство­рен- ня хо­сте­лу для тим­ча­со­вих (тран­зи­тних) пе­ре­се­лен­ців, де ті мо­гли б пе­ре­но­чу­ва­ти, отри­ма­ти хар­чу­ва­н­ня й пси­хо­ло­гі­чну під­трим­ку.

« На­ше зав­да­н­ня — не ли­ше від­ре­мон­ту­ва­ти об’єкти, а й змі­ни­ти якість по­слуг, — під­кре­слив Де­нис Де­ни­щен­ко, — адже в ба­га­тьох уста­но­вах не бу­ли пе­ред­ба­че­ні з’ їзди- пан­ду­си, те­чуть да­хи, не­має ка­на­лі­за­ції, а сан­те­хні­ка пов­ні­стю при­йшла в не­при­да­тність... Очі­ку­є­ться, що по­тік тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­них осіб по­ки збіль­шу­ва­ти­ме­ться, от­же, нам тре­ба пра­цю­ва­ти на пер­спе­кти­ву».

Про­ект із на­ла­го­дже­н­ня жи­т­тя пе­ред­ба­чає та­кож се­рію ве­ли­ких гран­тів для під­при­єм­ців, аж до при­дба­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гі­чних лі­ній. По­ясню­є­ться це тим, що ба­га­то пе­ре­се­лен­ців з Дон­ба­су, які ма­ють ін­ду­стрі­аль­ні про­фе­сії, в ін­ших ре­гіо­нах ви­му­ше­ні осво­ю­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ську сфе­ру. Уряд Японії го­то­вий під­три­му­ва­ти та­кі під­при­єм­ства й під­при­єм­ців. На­га­да­є­мо, за­галь­на су­ма до­по­мо­ги Японії за час не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни вже пе­ре­ви­щи­ла 2,9 млрд до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.