До­по­мо­га де­мо­бі­лі­зо­ва­ним

В Іва­но-Фран­ків­ську ство­рю­ють єди­ний ін­фор­ма­цій­ний центр для уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іри­на ФЕДОЛЯК, Іва­но-Фран­ківськ

На­при­кін­ці цьо­го ти­жня в Іва­но- Фран­ків­ську по­чне пра­цю­ва­ти єди­ний ін­фор­ма­цій­ний центр, де уча­сни­ки АТО змо­жуть отри­ма­ти всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про піль­ги, суб­си­дії, зе­мель­ні ді­лян­ки, мо­жли­во­сті оздо­ро­ви­ти­ся, отри­ма­ти жи­тло та ін­ші пи­та­н­ня.

Спер­шу центр пра­цю­ва­ти­ме у те­сто­во­му ре­жи­мі. Не­об­хі­дність ство­ре­н­ня та­кої стру­кту­ри, роз­по­від­ає го­ло­ва Іва­но- Фран­ків­ської ОДА Олег Гончарук, у то­му, щоб ма­кси­маль­но спро­сти­ти про­це­ду­ри і в най­ко­ро­тший час на­да­ти від­по­віді на за­пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ють у вій­сько­вих. З 18 бе­ре­зня зі схо­ду на При­кар­па­т­тя по­вер­ну­ться 1 864 вій­сько- во­слу­жбов­ці, то­му для них на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти на­ле­жні умо­ви отри­ма­н­ня на­да­них вла­дою га­ран­тій та при­ві­ле­їв. Як за­ува­жив за­сту­пник го­ло­ви Іва­но­Фран­ків­ської ОДА Ігор Па­сі­чняк, ча­сто лю­ди при­їжджа­ють з від­да­ле­них ра­йо­нів обла­сті, щоб отри­ма­ти не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію. Ство­ре­н­ня стру­кту­ри до­зво­лить отри­му­ва­ти від­по­віді на мі­сцях, адже пра­ців­ни­ки цен­тру ко­му­ні­ку­ва­ти­муть з ра­йон­ни­ми стру­кту­ра­ми.

Ін­фор­ма­цій­ний центр бу­де ство­ре­но за адре­сою: м. Іва­но­Фран­ківськ, вул. Л. Кур­ба­са, 2, в при­мі­щен­ні Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ОДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.