«За­мов порт­рет – до­по­мо­жи сол­да­ту»

За­кар­пат­ські­ху­до­жни­ки ста­ли своє­рі­дною обра­зо­твор­чою со­тнею краю

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­кто­рія ЖУЙ­КО, Ужго­род

Близь­ко во­сьми де­ся­тків по­ло­тен за­кар­пат­ських ху­до­жни­ків, які бу­ли про­да­ні з сайта ukrtoloka.com.ua упро­довж остан­ніх мі­ся­ців, зна­чно по­пов­ни­ли скринь­ку во­лон­те­рів Ру­ху під­трим­ки за­кар­пат­ських вій­сько­вих. Ко­шти ви­тра­ча­ють на при­дба­н­ня цін­ної опти­ки, яка ря­тує жи­т­тя вій­сько­вих, ме­ди­ка­мен­тів та ба­га­тьох ін­ших на­галь­них по­треб за­хи­сни­ків Укра­ї­ни.

Дня­ми по­ча­ла­ся акція «За­мов порт­рет — до­по­мо­жи сол­да­ту». «За зи­му кар­тин пра­кти­чно не про­да­ли, тож хо­ті­ло­ся якось по­жва­ви­ти си­ту­а­цію», — роз­по­від­ає «Дню» ми­сте­цтво­зна­вець і ав­тор ідеї Окса­на Гав­рош. Її сайт про­во­дить бла­го­дій­ні ви­став­ки — про­даж ukrtoloka.com.ua спіль­но із За­кар­пат­ським ху­до­жнім ін­сти­ту­том. «Взя­ти участь зго­ло­си­ли­ся Ми­хай­ло Хо­да­нич, Ва­силь Ко­гу­тич, Ва­силь Пал, Лю­дми­ла Корж-Радь­ко, Ле­ся Приймич, Одар­ка Дол­гош, Ма­рія Ко­пан­ська, Ан­дрій Ан­то­ні­єв (Му­ка­че­во) та Сві­тла­на Кир­лик (на­ша ви­пу­скни­ця). Із пер­ши­ми за­мов­ле­н­ня­ми від­гу­кну­ли­ся ки­я­ни: па­ні Сві­тла­на, яка з на­шо­го бла­го­дій­но­го сайта при­дба­ла дві ро­бо­ти — брон­зо­ву пла­ке­тку з портретом Фе­до­ра Ма­най­ла та мо­но­ти­пію Іва­на Ма­най­ла. За­мо­ви­ла порт­ре­ти обох до­ньок. За же­ре­бом ви­ко­на­н­ня ді­ста­ло­ся Ми­хай­лу Хо­да­ни­чу та Ле­сі Приймич. Ва­силь Ко­гу­тич зро­бив порт­рет художниці Одар­ки Дол­гош», — роз­по­ві­ла па­ні Гав­рош.

За­мо­ви­ти порт­рет мо­же ко­жен охо­чий, не­за­ле­жно від мі­сця фа­кти­чно­го про­жи­ва­н­ня, адже ма­лю­ють ху­до­жни­ки з фото. «Про ці­ну. Во­на ДУ­ЖЕ сим­во­лі­чна — 200 грн. Це аб­со­лю­тна бла­го­дій­ність ху­до­жни­ків», — за­зна­чи­ла ми­сте­цтво­зна­вець. Аби ста­ти вла­сни­ком порт­ре­та, до­ста­тньо ли­ше звер­ну­ти­ся до ор­га­ні­за­то­рів акції за кон­та­кта­ми, вка­за­ни­ми на сай­ті бла­го­дій­ної ви­став­ки-про­да­жу кар­тин. Усі ко­шти бу­де спря­мо­ва­но на ку­пів­лю най­не­об­хі­дні­шо­го для вій­сько­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.