Ка­та­стро­фа А320: дру­гий пі­лот спро­во­ку­вав ава­рію нав­ми­сно?

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Фран­цузь­ка про­ку­ра­ту­ра очі­кує від ні­ме­цької сто­ро­ни най­пов­ні­шої ін­фор­ма­ції що­до дру­го­го пі­ло­та ае­ро­бу­са А320, який роз­бив­ся на пів­дні Фран­ції. На­ра­зі ві­до­мо, що йо­го зва­ли Ан­дре­ас Лю­бітц і йо­му бу­ло 28 ро­ків. Пра­цю­ва­ти на Germanwings чо­ло­вік по­чав у 2013 ро­ці і за­га­лом на­лі­тав 630 го­дин. На під­ста­ві за­пи­сів бор­то­во­го са­мо­пи­сця слід­чі ді­йшли ви­снов­ку, що дру­гий пі­лот, най­пев­ні­ше, нав­ми­сне спро­во­ку­вав па­ді­н­ня, що за­бра­ло жи­т­тя 150 осіб. Спра­ву про ка­та­стро­фу ае­ро­бу­са А320 пе­ре­ква­лі­фі­ку­ва­ли з «не­нав­ми­сно­го вбив­ства» на «нав­ми­сне вбив­ство». Про це по­ві­до­мив на пре­скон­фе­рен­ції про­ку­рор Мар­се­ля Бріс Ро­бен. За йо­го сло­ва­ми, дру­гий пі­лот вла­сно­руч за­бло­ку­вав две­рі ка­бі­ни і не пу­стив до неї ко­ман­ди­ра ко­ра­бля. Той ви­йшов з ка­бі­ни не­за­дов­го до ка­та­стро­фи, однак по­тра­пи­ти на­зад вже не зміг. На ау­діо­за­пи­сі бор­то­во­го са­мо­пи­сця чу­тно, як ко­ман­дир грю­кає у две­рі, кри­чить і на­ма­га­є­ться їх ви­ла­ма­ти. У цей час дру­гий пі­лот у ка­бі­ні різ­ко зни­жує ви­со­ту до двох ти­сяч ме­трів і не від­по­від­ає на чи­слен­ні за­пи­ти від авіа­дис­пе­тче­рів, сигнал про до­по­мо­гу та­кож не над­си­лає. При цьо­му йо­го рів­не ди­ха­н­ня са­мо­пи­сець фі­ксує аж до са­мо­го мо­мен­ту зі­ткне­н­ня зі схи­лом го­ри. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, опри­лю­дне­ною про­ку­ро­ром Мар­се­ля, дру­гий пі­лот не фі­гу­ру­вав у спи­сках те­ро­ри­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.