Са­у­дів­ська Ара­вія із со­ю­зни­ка­ми роз­по­ча­ла авіа­уда­ри по Єме­ну

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Са­у­дів­ська Ара­вія ра­зом з ін­ши­ми кра­ї­на­ми-со­ю­зни­ка­ми з ре­гіо­ну Пер­ської за­то­ки роз­по­ча­ла авіа­уда­ри по Єме­ну. Опе­ра­ція має на ме­ті зу­пи­ни­ти на­ступ ши­їт­ських пов­стан­ців-ху­си­тів, яких під­три­мує Іран. Напередодні во­ни взя­ли в кіль­це стра­те­гі­чно ва­жли­ве мі­сто Аден — дру­ге за роз­мі­ром у кра­ї­ні. Та­кож пов­стан­цям вда­ло­ся взя­ти під кон­троль аден­ський ае­ро­порт та по­ві­тря­ну ба­зу. «Ми зро­би­мо все, щоб за­хи­сти­ти ле­гі­тим­ний уряд Єме­ну від будь- якої не­без­пе­ки, яка йде від іно­зем­них опол­чен­ців. Скла­ла­ся ситуація, ко­ли в ру­ках опол­чен­ців опи­ни­ли­ся чи мо­жуть опи­ни­ти­ся ба­лі­сти­чні ра­ке­ти, важ­ке озбро­є­н­ня та авіа­ція», — на­го­ло­сив по­сол Са­у­дів­ської Ара­вії в США Адель альДжу­бейр. Зброй­не пов­ста­н­ня ху­си­тів три­ває в Єме­ні вже кіль­ка мі­ся­ців, по­ві­дом­ляє Euronews. За цей час во­ни зна­чно про­су­ну­ли­ся з пів­но­чі на південь, за­хо­пив­ши, зокре­ма сто­ли­цю кра­ї­ни Са­ну та тре­тє за роз­мі­ром мі­сто Та­їз. Пре­зи­дент кра­ї­ни Абд Раб­бу Ман­сур Ха­ді, який був зму­ше­ний уте­кти до Аде­на, не­що­дав­но звер­нув­ся по до­по­мо­гу до кра­їн­со­ю­зни­ків. На йо­го за­клик від­гу­кну­ли­ся близь­ко де­ся­ти дер­жав, се­ред них і США, що на­да­ють роз­від­да­ні та ло­гі­сти­чну під­трим­ку. Кон­флікт у Єме­ні — ще один фронт у про­ти­сто­ян­ні між ши­їт­ським Іра­ном і Са­у­дів­ською Ара­ві­єю, де пе­ре­ва­жа­ють су­ні­ти.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.