Фін­лян­дія всер­йоз за­ду­ма­ла­ся що­до член­ства в НАТО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

На зу­стрі­чі об’ єд­на­н­ня екс­пер­тів із зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних пи­тань « Спіль­но­та Па­а­си­кі­ві » прем’ єр- мі­ністр Фін­лян­дії Але­ксан­дер Стубб за­явив, що дво­ма най­ва­жли­ві­ши­ми зав­да­н­ня­ми має бу­ти еко­но­мі­чний і без­пе­ко­вий блок. «Мо­жли­ве член­ство в Альян­сі ви­ма­гає чо­ти­ри кро­ки: По-пер­ше, не­об­хі­дне вклю­че­н­ня член­ства в НАТО в про­гра­му уря­ду. По- дру­ге, про­ве­сти до­слі­дже­н­ня про вступ до Альян­су. По- тре­тє, це член­ство має зна­йти ши­ро­ку під­трим­ку зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ве­кто­ра кра­ї­ни. І, по- че­твер­те, це член­ство має отри­ма­ти під­трим­ку фі­нів » , — на­го­ло­сив Стубб. Він та­кож за­зна­чив, що 2011 ро­ку де­я­кі по­лі­ти­чні пар­тії « хо­ва­ли свої го­ло­ви в пі­сок, ко­ли сти­ка­ли­ся з не­при­єм­ни­ми еко­но­мі­чни­ми фа­кта­ми » . « Фін­лян­дія по­стра­жда­ла від ті­єї по­мил­ки. Я спо­ді­ва­ю­ся, що цьо­го ра­зу, 2015 ро­ку, ми не по­вто­ри­мо по­мил­ки чо­ти­ри­рі­чної дав­ни­ни, ко­ли йде­ться про без­пе­ку», — ре­зю­му­вав прем’ єр- мі­ністр.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.