«Еле­мент стри­му­ва­н­ня» Ро­сії

Се­нат услід за па­ла­тою пред­став­ни­ків за­кли­кав Оба­му не­гай­но на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра уве­че­рі се­нат США одно­стай­но ухва­лив ре­зо­лю­цію S. Res. 72, в якій за­кли­кав пре­зи­ден­та на­да­ти ле­таль­ну і не­ле­таль­ну вій­сько­ву до­по­мо­гу Укра­ї­ни, як це бу­ло одно­стай­но під­три­ма­но Кон­гре­сом у за­ко­ні на під­трим­ку сво­бо­ди Укра­ї­ни в 2014 ро­ці. На­га­да­є­мо, напередодні по­ді­бну ре­зо­лю­цію під на­звою «За­кли­ка­є­мо пре­зи­ден­та на­да­ти Укра­ї­ні вій­сько­ву до­по­мо­гу, щоб за­хи­сти­ти свій су­ве­ре­ні­тет та те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність» ухва­ли­ла Па­ла­та пред­став­ни­ків США.

Се­на­то­ри за­кли­ка­ли США та їхніх єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків, а та­кож між­на­ро­дну спіль­но­ту про­дов­жу­ва­ти за­сто­со­ву­ва­ти еко­но­мі­чні та ін­ші фор­ми ти­ску на Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію, осо­бли­во у ви­гля­ді сан­кцій, якщо ро­сій­ський уряд про­дов­жу­ва­ти­ме від­мов­ля­ти­ся при­пи­ни­ти агре­сію в Укра­ї­ні.

Аме­ри­кан­ські за­ко­но­дав­ці та­кож за­кли­ка­ли уряд Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції не­гай­но при­пи­ни­ти під­трим­ку пов­стан­ців на схо­ді Укра­ї­ни, до­зво­ли­ти Укра­ї­ні від­но­ви­ти кон­троль над її між­на­ро­дно ви­зна­ни­ми кор­до­на­ми і ви­ве­сти свої війська та вій­сько­ву те­хні­ку зі схі­дної Укра­ї­ни.

Пі­сля ухва­ле­н­ня ці­єї ре­зо­лю­ції один з її іні­ці­а­то­рів се­на­тор Рон Джон­сон за­явив: «Аб­со­лю­тно не­об­хі­дно, щоб пре­зи­дент Оба­ма ви­зна­чив це пи­та­н­ня як прі­о­ри­те­тне і при­ско­рив на­да­н­ня обо­рон­ної ле­таль­ної та не­ле­таль­ної вій­сько­вої до­по­мо­ги Укра­ї­ні пі­сля атак під­три­му­ва­них Ро­сі­єю бо­йо­ви­ків на ци­віль­не на­се­ле­н­ня у Ма­рі­у­по­лі. Те­пер адмі­ні­стра­ція по­вин­на ре­а­гу­ва­ти, на­да­ю­чи Укра­ї­ні те, чо­го во­на ду­же по­тре­бує».

«ДІЇ АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ США МА­ЮТЬ БУ­ТИ ШВИД­ШИ­МИ ТА ЕФЕ­КТИВ­НІ­ШИ­МИ»

«День» звер­нув­ся до екс-мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра ОГРИЗ­КА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зо­лю­цію се­на­ту, як цей до­ку­мент і ухва­ле­ну ре­зо­лю­цію Па- ла­ти пред­став­ни­ків ма­ють спри­йма­ти пре­зи­дент США і пре­зи­дент Ро­сії.

— Це гар­ні си­гна­ли, але тіль­ки з їхнім ви­ко­на­н­ням ви­хо­дить сла­бу­ва­то. Хі­ба не бу­ло пе­ред цим ду­же пра­виль­них і хо­ро­ших ре­зо­лю­цій? Хі­ба не бу­ло за­ко­ну «Про під­трим­ку сво­бо­ди в Укра­ї­ні», який був під­пи­са­ний пре­зи­ден­том, але за­ли­шив­ся у ста­дії очі­ку­ва­н­ня? То­му я, від­вер­то ка­жу­чи, не ві­рю в те, що рі­ше­н­ня бу­де прийня­то, вра­хо­ву­ю­чи за­галь­ний па­ци­фізм і ту «ми­ро­лю­бність», яку де­мон­струє адмі­ні­стра­ція Оба­ми. І бо­ю­ся, що на­ші спо­ді­ва­н­ня на ре­аль­не озбро­є­н­ня є до­во­лі при­мар­ни­ми. Ба­чи­те, одна спра­ва бро­ньо­ви­ки, це ду­же ва­жли­во, і ми ма­є­мо, справ­ді, бу­ти вдя­чни­ми за цю до­по­мо­гу чи будь-яку ін­шу, яка йде зі США й об­чи­слю­є­ться ве­ли­ки­ми су­ма­ми. Це ве­ли­кий по­зи­тив, і ду­же до­бре, що це від­бу­ва­є­ться. Але нав­ряд чи мо­жна «Хам­ві» про­ти­сто­я­ти ата­кам тан­ків чи ін­шої на­сту­паль­ної зброї.

Я ба­чу, що де­я­кі аме­ри­кан­ські та єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки спри­йма­ють як нор­му те, що Ро­сія по­ста­чає зброю бан­ди­там, а по­ста­ча­н­ня лег­кої зброї для за­хи­сту роз­гля­да­ють як мо­жли­ву під­ста­ву для еска­ла­ції кон­флі­кту. Це не аде­ква­тна ло­гі­ка. Дай Бог, щоб во­на змі­ни­лась, але по­ки що у нас біль­ше пе­си­мі­зму, ніж опти­мі­зму в цьо­му пла­ні.

Що­до си­гна­лу Пу­ті­ну, то це бу­де спри­йма­тись, як чер­го­ве по­пе­ре­дже­н­ня, що якщо під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю війська те­ро­ри­стів пі­дуть у на­ступ, то во­ни ма­ти­муть аде­ква­тну від­по­відь. Це еле­мент стри­му­ва­н­ня. Зви­чай­но, ро­сій­ська про­па­ган­да вже по­ча­ла і про­дов­жить те­зу про те, що це озна­ча­ти­ме по­ча­ток но­вих дій, але це еле­мен­тар­ний при­йом ро­сій­ської про­па­ган­ди, це шан­таж і за­ля­ку­ва­н­ня. Я не знаю, чо­му та­кі кра­ї­ни, як США, Ні­меч­чи­на і Фран­ція, до­зво­ля­ють, щоб їх за­ля­ку­ва­ла Ро­сія.

Це до­бре, що все біль­ше аме­ри­кан­ських ви­со­ко­по­са­дов­ців у Кон­гре­сі та Бі­ло­му до­мі ро­зу­мі­ють не­об­хі­дність на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї. Але я вва­жаю, що США ма­ли б не­гай­но, згі­дно зі сво­ї­ми по­лі­ти­чни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми в Бу­да­пешт­сько­му ме­мо­ран­ду­мі, на­да­ва­ти всю не­об­хі­дну до­по­мо­гу. Тоб­то дії адмі­ні­стра­ції США ма­ють бу­ти зна­чно швид­ши­ми та ефе­ктив­ні­ши­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.