Єв­ро­пе­ї­за­ція де­пу­та­тів

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Учо­ра за уча­сті гла­ви пред­став­ни­цтва Єв­ро­ко­мі­сії Яна Том­бін­сько­го та го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Іри­ни Ге­ра­щен­ко від­був­ся кру­глий стіл «Ра­да за Єв­ро­пу».

«Це бу­ла пер­ша уста­нов­ча зу­стріч та пре­зен­та­ція про­е­кту ЄС «Ра­да за Єв­ро­пу», — роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва Ра­ди Ла­бо­ра­то­рії за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив Ігор КО­ГУТ, — Пер­ший кру­глий стіл був при­свя­че­ний за­са­дам по­лі­ти­чної ча­сти­ни Уго­ди про асо­ці­а­ції, зо­ни віль­ної тор­гів­лі та ін­сти­ту­цій­них аспе­ктів її ви­ко­на­н­ня. Пи­та­н­ня, ко­трі обго­во­рю­ва­лись — по­ча­ток се­рії кру­глих сто­лів для на­ро­дних де­пу­та­тів сто­сов­но Уго­ди про асо­ці­а­цію, щоб во­ни мо­гли з’ясу­ва­ти рі­зні її аспе­кти, бу­ли го­то­ви­ми до ухва­ле­н­ня рі­шень та ко­му­ні­ка­ції з ви­бор­ця­ми. Та­ка ін­фор­ма­цій­на роз’ясню­валь­на ро­бо­та про­во­ди­ться з до­по­мо­гою пред­став­ни­ків ЄС на за­пит де­пу­та­тів».

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.