Зро­біть крок на­зу­стріч су­спіль­ству

Олі­гар­хи ма­ю­тьро­зу­мі­ти, що з руй­ну­ва­н­ням Укра­ї­ни впа­де «за­хи­сна сті­на» і їхньо­го бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ми­хай­ло ФАЛАГАШВІЛІ, Ір­пінь

...У сво­їх ста­т­тях я вже не­о­дно­ра­зо­во пи­сав, що як­би олі­гар­хи із са­мо­го по­ча­тку про­во­ди­ли про­укра­їн­ську по­лі­ти­ку (ну хо­ча б при­бли­зно та­ку, як у Ко­ло­мой­сько­го), то нав­ряд чи Пу­тін на­смі­лив­ся б на ане­ксію Кри­му й оку­па­цію ча­сти­ни Дон­ба­су, тоб­то вій­ни не бу­ло б. Та, на жаль, у всі ча­си ку­чмів­ське по­ро­дже­н­ня — олі­гар­хи — завжди ма­ли по­ту­жне про­ро­сій­ське ко­рі­н­ня — по­чи­на­ю­чи з ка­пі­та­лів і за­кін­чу­ю­чи мо­вою.

Не­спро­мо­жність дер­жа­ви ефе­ктив­но екс­плу­а­ту­ва­ти під­при­єм­ства в рі­зних га­лу­зях го­спо­дар­ства ста­ла ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком у при­ва­ти­за­ції їх ча­сто за за­ни­же­ни­ми у кіль­ка ра­зів ці­на­ми. Як «ком­пен­са­ції» олі­гар­хи по­на­ство­рю­ва­ли рі­зно­ма­ні­тні бла­го­дій­ні(?) фон­ди, спон­сор­ські ко­мі­те­ти то­що. Зви­чай­но ж, ко­шти, що на­да­ва­ли цим фон­дам і при­бу­тки, отри­му­ва­ні олі­гар­ха­ми, від­рі­зня­ю­ться як не­бо від зем­лі...

Усе бу­ло пре­кра­сно (для олі­гар­хів): на­ко­пи­че­н­ня ка­пі­та­лів і роз­пил бю­дже­тів від­бу­вав­ся успі­шно. Укра­ї­на зли­да­рю­ва­ла, а олі­гар­хи жи­рі­ли... Але тут гря­ну­ла «не­спо­ді­ва­на» вій­на Пу­ті­на і «бра­тньої» Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, що кар­ди­наль­но сплу­та­ло всі кар­ти. Це при­му­си­ло олі­гар­хів упри­тул по­ча­ти ду­ма­ти про зав­тра­шній день і як ря­ту­ва­ти­ся, а го­лов­не — ря­ту­ва­ти вла­сні ка­пі­та­ли, то­чні­ше той ре­сурс в Укра­ї­ні, зав­дя­ки яко­му во­ни розба­га­ті­ли. Во­ни ро­зумі­ли, що з вій­ною при­йшов но­вий пе­ре­діл вла­сно­сті і ще не факт, що те, що на­ле­жить їм сьо­го­дні, зав­тра за­ли­ши­ться за ни­ми. Бо ж тя­га­ти­ся у під­сту­пно­сті та на­хаб­стві з ро­сій­ським бі­зне­сом у «на­ших» олі­гар­хів «ки­шка тон­ка». Тож на­став мо­мент істи­ни: при­пер­тим до стін­ки олі­гар­хам сьо­го­дні не­об­хі­дно тер­мі­но­во ви­зна­ча­ти­ся, з ким во­ни — з Укра­ї­ною чи про­ти неї...

У нинішній си­ту­а­ції, ко­ли олі­гар­хи, мо­жна ска­за­ти, «на роз­до­ріж­жі»: ку­ди да­лі ру­ха­ти­ся, ду­же за­ман­ли­ва ідея ви­ко­ри­ста­ти їхній хист, умі­н­ня і по­тен­ці­ал (а що це так — не­має жод- них сум­ні­вів) у «на­ро­дно­му го­спо­дар­стві». Але щоб це ста­ло­ся, пев­но, тре­ба ви­ко­на­ти кіль­ка умов:

Олі­гар­хи по­вин­ні зро­зу­мі­ти всю безальтернативність їхньо­го по­ка­зно­го па­ци­фі­зму і бла­го­дій­но­сті, від­сто­ро­не­но­сті і бу­т­тя «над по­лі­ти­кою».

Во­ни по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що з руй­ну­ва­н­ням Укра­ї­ни як дер­жа­ви ру­ши­ться «за­хи­сна сті­на» і їхньо­го бі­зне­су, і бла­го­по­луч­чя, і те, що Ро­сії во­ни як бі­зне­сме­ни, а тим па­че, олі­гар­хи — не по­трі­бні (Ко­ло­мой­ський вча­сно це зро­зу­мів на від­мі­ну від Ахме­то­ва і Пін­чу­ка, які все ви­чі­ку­ва­ли, «звід­ки ві­тер по­дме»).

Во­ни по­вин­ні по­го­ди­ти­ся на пе­ре­роз­по­діл при­бу­тків на ко­ристь дер­жа­ви. Роз­цін­ки за пра­цю ма­ють зро­сти, як у Єв­ро­пі до 60 від­со­тків у оди­ни­ці про­ду­кції, а не 12—13, як за­раз. По­ді­бний пе­ре­роз­по­діл має від­бу­ва­ти­ся не за прин­ци­пом у ко­гось від­ня­ти і ко­мусь да­ти, а для роз­ви­тку ма­ло­го бі­зне­су.

Зви­чай­но ж, на­їв­но роз­ра­хо­ву­ва­ти на те, що олі­гар­хи одра­зу ста­нуть щи­ри­ми па­трі­о­та­ми Укра­ї­ни, але якщо пі­дуть тим шля­хом, про який йде­ться ви­ще, то з ча­сом пе­ре­йдуть — опу­стя­ться з ка­те­го­рії олі­гар­хів у про­сто ба­га­тих лю­дей, дрі­бний бі­знес за ра­ху­нок гро­шо­вих ін­ве­сти­цій під­ні­ме­ться і з’яви­ться теж ве­ли­ка кіль­кість до­во­лі ба­га­тих лю­дей (як у Єв­ро­пі), ство­рив­ши та­ким чи­ном по­ту­жний се­ре­дній клас.

За ни­ні­шньої си­ту­а­ції, як на ме­не, ли­ше від олі­гар­хів за­ле­жить, бу­ти Укра­ї­ні ре­фор­мо­ва­ною чи ні. Не хо­ті­ло­ся б, щоб роз­ви­ток Укра­ї­ни пі­шов шля­хом при­мі­тив­ної екс­про­прі­а­ції екс­про­прі­а­то­рів (ми це вже про­хо­ди­ли). На­ба­га­то ефе­ктив­ні­шим і до­ціль­ні­шим був би той шлях, ко­ли «вер­хи» (олі­гар­хи) усві­дом­лять ни­ні­шню ні­кчем­ність сво­го існу­ва­н­ня в Укра­ї­ні та зро­блять крок на­зу­стріч су­спіль­ству. Це при­не­се вза­єм­ну ко­ристь як ба­га­тим, так і бі­дним, а зна­чить, на­бли­зить Укра­ї­ну до ко­ла єв­ро­пей­ських кра­їн, по­лі­ти­чну асо­ці­а­цію з яки­ми ми укла­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.