До 1000-лі­т­тя від дня смер­ті Во­ло­ди­ми­ра

Вар­то ви­кар­бу­ва­ти пам’ятну мо­не­ту

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Оле­ксандр МА­ЗУР, Ужго­род

Цьо­го ро­ку ми­нає ти­ся­ча ро­ків з дня, ко­ли ві­ді­йшов один з най­ве­ли­чні­ших дер­жав­них ді­я­чів Укра­ї­ни-Ру­си — князь ки­їв­ський Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий. «Одя­гну­тий у брон­зу і гра­ніт Во­ло­ди­мир на­ві­чно при­ку­тий до ки­їв­ських па­гор­бів. Сво­їм хре­стом він осі­няє всю Укра­ї­ну. Він да­рує їй своє по­кро­ви­тель­ство і за­хист. Сьо­го­дні йо­го пам’ять вша­но­ву­є­ться на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні, що пе­ред­ба­че­но від­по­від­ним Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни» — так пи- ше ва­ша га­зе­та «День», яка дру­кує си­сте­ма­ти­чно ма­те­рі­а­ли про ді­я­н­ня Во­ло­ди­ми­ра і йо­го епо­ху.

У на­шій су­сі­дній дер­жа­ві Угор­щи­ні в 1938 ро­ці на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні вша­но­ву­ва­ли пам’ять ко­ро­ля Сте­фа­на І — хре­сти­те­ля угор­ців. То­ді ми­ну­ло 900 ро­ків з дня йо­го смер­ті і в пам’ять про цю по­дію бу­ло ви­кар­бу­ва­но мо­не­ту.

А чи бу­де ви­кар­бу­ва­но в Укра­ї­ні мо­не­ту в пам’ять ти­ся­чо­лі­т­тя з дня смер­ті Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го? Час і мо­жли­во­сті є. Але в пла­ні ви­пу­ску мо­нет На­ціо­наль­но­го бан­ку на цей рік та­кої мо­не­ти не­ма. Що мо­жна зро­би­ти, щоб НБУ все-та­ки та­ку мо­не­ту ви­пу­стив?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.