Два ком­по­зи­то­ри, один кон­церт

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ці­єї не­ді­лі ( 29 бе­ре­зня) о 19.00 у за­лі « Fairmont Grand Hotel Kyiv » від­бу­де­ться спіль­ний кон­церт кла­си­чної му­зи­ки ком­по­зи­то­рів Ма­кси­ма Ко­ло­мій­ця та Йо­ган­не­са Шелль­хор­на із ци­клу «New Music: Ukraine».

Це чу­до­ве дій­ство ор­га­ні­зо­вує агент­ство « Ухо » . Ни­ми ж і бу­ло роз­по­ча­то се­рію пар­них кон­цер­тів « New Music: Ukraine » , під час яких на сце­ні зу­стрі­ча­ю­ться ра­зом рі­зні ком­по­зи­то­ри, ди­во­ви­жно по­єд­ну­ю­чи вла­сну му­зи­ку.

Цьо­го ве­чо­ра на сце­ні збе­ре­ться близь­ко 30 му­зи­кан­тів, зокре­ма «Ensemble Nostri Temporis» (ан­самбль, за­снов­ни­ком та арт-ди­ре­кто­ром яко­го є Ма­ксим Ко­ло­мі­єць. — Авт.), во­каль­ний ан­самбль «Alter Ratio» Ольги При­ходь­ко, во­ка­ліст Оле­на Ар­бу­зо­ва і ба­я­ніст Ро­ман Юси­пей, який спе­ці­аль­но для цьо­го при­їздить із Ні­меч­чи­ни. Ди­ри­гу­ва­ти бу­де Йо­ган­нес Шелль- хорн — ні­ме­цький ком­по­зи­тор, му­зи­ка яко­го рі­зно­жан­ро­ва і вклю­чає ка­мер­ні, во­каль­ні, ор­ке­стро­ві тво­ри й му­зи­чний те­атр. Він пра­цює про­фе­со­ром ком­по­зи­ції та ке­рів­ни­ком Ін­сти­ту­ту Но­вої му­зи­ки у Ви­щій шко­лі му­зи­ки і тан­цю в Кель­ні.

Під час не­діль­но­го кон­цер­ту про­зву­чить чо­ти­ри ча­сти­ни кан­та­ти ( во­каль­но- ін­стру­мен­таль­но­го тво­ру. — Авт.) Ма­кси­ма Ко­ло­мій­ця на вір­ші за­снов­ни­ка да­да­ї­зму, фран­цузь­ко­го по­е­та Трі­ста­на Тца­ра. Над цим тво­ром ком­по­зи­тор пра­цю­вав про­тя­гом 12 ро­ків.

Тож не втра­чай­те мо­жли­во­сті оці­ни­ти ре­зуль­та­ти на­тхнен­ної ро­бо­ти укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра у спільному ду­е­ті з йо­го ні­ме­цьким на­став­ни­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.