Скор­бо­та й кра­са в Ки­є­ві

Пов­но­ме­тра­жна не­і­гро­ва дра­ма «Все па­лає» ста­ла до­сту­пною укра­їн­ським гля­да­чам

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Пов­но­ме­тра­жна не­і­гро­ва дра­ма «Все па­лає» (спів­ре­жи­се­ри — Оле­ксандр Течинський, Оле­ксій Солодунов і Дми­тро Стой­ков), від­зна­че­на при­зом як кра­щий схі­дно­єв­ро­пей­ський до­ку­мен­таль­ний фільм на най­біль­шо­му фе­сти­ва­лі ані­ма­ції та до­ку­мен­та­ли­сти­ки DOK Leipzig, на­ре­шті, пі­сля прем’єри на ки­їв­сько­му фе­сти­ва­лі Docudays UA, ста­ла до­сту­пна укра­їн­ським гля­да­чам — про­кат, не­хай і обме­же­ний кіль­ко­ма за­ла­ми (на­при­клад, «Сі­не­ма-Си­ті» і «Київ»), по­чав­ся від­учо­ра

Стрі­чка «Все па­лає» при­свя­че­на ре­во­лю­цій­ним по­ді­ям, про­те аб­со­лю­тно ви­па­дає з низ­ки май­да­нів­ської до­ку­мен­та­лі­сти­ки — че­рез іна­кший сми­сло­вий ра­курс ті­єю ж мі­рою, на­скіль­ки й че­рез ві­зу­аль­ний під­хід ав­то­рів.

Вже в про­ло­зі пе­ре­су­ва­н­ня ма­ні­фе­стан­тів і мі­лі­ції ви­гля­да­ють як за­ня­т­тя по­зи­цій пе­ред при­зна­че­ною би­твою. Ре­жи­се­ри фі­ксу­ють на­силь­ство і озло­бле­н­ня з обох бо­ків, але, ко­ли тре­ба, зу­пи­ня­ють ка­ме­ру на де­та­лях. Та­ких по­дро­биць ви­ста­чає, аби ви­ве­сти сти- лі­сти­ку філь­му за су­то до­ку­мен­та­ліст­ські рам­ки. Якщо на­ш­умі­ло­му «Май­да­ну» Сер­гія Ло­зни­ці вла­сти­ве епі­чне уза­галь­не­н­ня, якщо кар­ти­на гру­пи «Ва­ві­лон 13» «Силь­ні­ше, ніж зброя» є зраз­ком дра­ма­ти­чної хро­ні­ки, то у «Все па­лає» по­ка­за­на за­гроз­ли­ва кра­са ре­во­лю­ції, за­мі­ша­на на во­гні, кро­ві й без­пе­рерв­но­му ру­сі, не­від­діль­на від них. Але це не есте­ти­за­ція як са­мо­ціль.

Ре­жи­се­ри не схи­ля­ю­ться до жо­дної зі сто­рін, не роз­слі­ду­ють при­чи­ни зі­ткнень, не бе­руть коментарі. Во­ни май­же пов­ні­стю за­ли­ша­ють за ка­дром до­зві­л­ля ре­во­лю­ціо­не­рів — ли­ше тро­хи пі­сень, му­зи­ки, тан­ців, ко­ро­ткі ми­ті від­по­чин­ку в цер­кві і в за­хо­пле­ній ме- рії. Біль­шою ж мі­рою — або рі­зні рів­ні кон­флі­кту, або під­го­тов­ка до про­ти­сто­янь, або їхні на­слід­ки. Ко­ли охо­пле­на вій­ною ву­ли­ця зли­ва­є­ться з ме­ту­шнею в при­мі­щен­ні тим­ча­со­во­го го­спі­та­лю в бли­ску­че змон­то­ва­но­му епі­зо­ді (в ці­ло­му мон­таж у «Все па­лає» гі­дний окре­мо­го роз­бо­ру), це озна­чає се­ред ін­шо­го, що при­ва­тність скасовано, жо­дні сті­ни біль­ше ні­ко­го не при­хо­ву­ють і не за­хи­ща­ють, і в цьо­му за­галь­но­му три­во­жно­му про­сто­рі не­має єди­но пра­вих. От­же, ли­ша­ю­ться по­дро­би­ці: кра­са сні­гу, що ле­жить на гіл­ках ку­ща й на шо­ло­мі спе­цна­зів­ця під ним, при­мар­ний че­реп, що сві­ти­ться в за­гра­ві по­жеж уже на ка­сці пов­стан­ця, гра во­гню, ті­ней і сві­тла, хо­ре­о­гра­фія люд­сько­го ру­ху в схви­льо­ва­но- му мі­сті. У ко­жно­го тут своя ча­сти­на кра­си, своє на­тхне­н­ня і свої втра­ти: одна з цен­траль­них — про­ни­зли­ва сце­на зі ста­рим ко­му­ні­стом, який сто­їть із за­сти­глим від го­ря облич­чям-ма­скою, обійняв­ши ски­ну­тий пам’ятник Ле­ні­ну, не ро­зу­мі­ю­чи, що за­ли­шив­ся один, що час змі­нив­ся без­по­во­ро­тно й без­жаль­но.

« Все па лає » роз по ві дає про Май дан як ір­ра­ціо­наль­ний і від цьо­го ще дра­ма­ти­чні­ший акт. Ця ір ра ці о наль ність, од нак, діє обо­піль­но —і в до­брі, і в злі — не ви­пад­ко­во фільм за­кін­чу­є­ться сло­ва­ми з мо­ли­тви «як і ми про­ща­є­мо бор­жни­кам на­шим». Кадр ці­єї ми­ті роз­кри­ва­є­ться, впер­ше з’яв­ля­є­ться не­бо, за­ли­те сон­цем над панорамою скор- бо­тної пло­щі. Мо­жна ска­за­ти, що Течинський, Солодунов і Стой­ков зма­льо­ву­ють ре­во­лю­цію як кла­си­чне по­ло­тно, на яко­му вже не так ва­жли­во, хто ви­нен, як са­ма кар­ти­на ве­ли­ко­го зі­ткне­н­ня — ве­ли­кої тра­ге­дії, що ви­па­ла всім нам.

До по­чат ку про­ка ту ць о го не пе­ре січ но­го філь­му ми про­по­ну­є­мо чи­та­чам «Дня» ін­терв’ю з йо­го ре­жи­се­ра­ми. Всі троє — у ми­ну­ло­му фо­то­ре­пор­те­ри. Оле­ксандр Течинський де­бю­ту­вав як ре­жи­сер 2013 ро­ку з до­те­пною ко­ро­тко­ме­траж­кою «Се­ри і сень­йо­ри» (оператор — Оле­ксій Солодунов), при­свя­че­ною уман­ча­нам, які під­ро­бля­ють під час па­лом­ни­цтва ха­си­дів на свя­то Рош-Ха­ша­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.