Чер­ка­си го­ту­ю­ться до «джа­зо­вих днів»

Den (Ukrainian) - - Культура -

30 та 31 бе­ре­зня мі­жна­ро­дний джа­зо­вий фе­сти­валь «Чер­ка­ські джа­зо­ві дні» зву­ча­ти­ме на сце­ні Чер­ка­сько­го укра­їн­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Т. Шевченка. Ор­га­ні­за­то­ром, за­снов­ни­ком та без­по­се­ре­днім уча­сни­ком фо­ру­му є український му­зи­кант, джа­зо­вий ви­ко­на­вець, за­слу­же­ний ар­тист АР Крим Сер­гій Кра­ше­нін­ні­ков (ще 1988 ро­ку йо­му впер­ше вда­ло­ся зі­бра­ти нав­ко­ло се­бе най­кра­щих ви­ко­нав­ців джа­зу).

Цьо­го­річ на фе­сті ві­зьмуть участь ко­ле­кти­ви зі Льво­ва, Ки­є­ва, Чер­ні­го­ва, Чер­кас і Бі­лої Церкви. Від­криє про­гра­му біг-бенд Чер­ка­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща ім. С. Гу­ла­ка-Ар­те­мов­сько­го під ке­рів­ни­цтвом Миколи Єв­па­ка. На кон­цер­ті зву­ча­ти­муть ка­мер­ний джа­зо­вий ду­ет (В. Кор­нєв — те­нор-сакс, О. Дмитренко — кон­тра­бас), Jazz Funk Band «Free Breath», Октет зі­рок «8ttitude», Cherkasy Jazz Quintet Сер­гія Кра­ше­нін­ні­ко­ва, Тріо Усе­і­на Бе­кі­ро­ва, «Jam Bubble Band» та ін­ші ви­ко­нав­ці. В фойє ді­я­ти­ме фотовиставка «Джаз в об’єкти­ві» від фо­то­гра­фів Руслана Шо­ку­ра, фо­то­сту­дія «Viking» (Чер­ка­си) та Олександра Зуб­ка (Київ). Ро­бо­ти ви­сві­тлю­ють ко­ло­рит джа­зу, йо­го уча­сни­ків, роз­кри­ва­ють осо­бли­во­сті джа­зо­вих фе­сти­ва­лів та кон­цер­тів, що від­бу­ва­ли­ся у по­пе­ре­дніх ро­ках у Чер­ка­сах, Льво­ві та ін­ших мі­стах, по­ві­дом­ляє Ін­на МОЛ­ЧА­НО­ВА, Чер­ка­си.

ФОТО РУСЛАНА ШО­КУ­РА

СЕР­ГІЙ ОХРІМЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.