Джордж Клу­ні і Том Форд зні­муть три­лер «Ні­чні тва­ри­ни»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ди зай нер Том Форд, який де­бю­ту­вав у кі­не­ма­то­гра­фі дра­мою «Са­мо­тній чо­ло­вік» (2009 рік), і актор Джордж Клу­ні зні муть три лер «Ні­чні тва­ри­ни» за книж­кою Ості­на Рай­та «То­ні і Сью­зан», пи­ше THR. Форд займе­ться ре­жи­су­рою но­во го про ек ту, а Джордж Клу ні з Гран­том Хе­слов ви­сту­плять як про­дю­се­ри.

Твір «То­ні і Сью­зан», опу­блі­ко­ва­ний 1993 ро­ку, роз­по­від­ає про жін ку на ім’ я Сью­зан, яка отри­мує від ко­ли­шньо­го чо­ло­ві­ка ру­ко­пис йо­го ро­ма­ну, який ще не ви­йшов. Роз­по­відь роз­ді­ле­но на дві ча­сти­ни: в одній опи­са­но жи­т­тя ге­ро­ї­ні, та­єм­ни­ці її ми­ну­ло­го і спо­га­ди про не­бла­го­по­лу­чний шлюб, а в ін­шій роз­кри­ва­ю­ться по­дії ру­ко­пи­су, сю­жет яко­го кру­ти­ться нав­ко­ло чо­ло­ві­ка, сі­мей­на від­пус­тка яко­го обер­та­є­ться кри­ва­вим кін­цем.

Ві­дзна­чи­мо, що де­бю­тна кар­ти­на То­ма Фор­да, в якій го­лов­ні ролі ви­ко­на­ли Ко­лін Ферт і Джу­лі­анн Мур, бу­ла ви­со­ко оці­не­на кі­но­кри­ти­ка­ми. Фільм отри­мав на­го­ро­ду на Ве­не­ці­ан­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі, а Фер­та бу­ло но­мі­но­ва­но на «Оскар» і «Зо­ло­тий гло­бус».

ФОТО РЕЙТЕР

ДЖОРДЖ КЛУ­НІ БУ­ДЕ СПІВПРОДЮСЕРОМ СТРІ­ЧКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.