Дру­гий «Чіл­дрен Кі­но­фест» від­бу­де­ться в 12 мі­стах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фо­рум ди­тя­чих філь­мів від­бу­де­ться з 29 трав­ня по 7 червня. Кра­щу стрі­чку кі­но­фе­сти­ва­лю бу­де обра­но в ре­зуль­та­ті гля­да­цько­го го­ло­су­ва­н­ня, по­ві­дом­ляє Cultprostir. Уча­сни­ка­ми кон­кур­су ста­нуть най­кра­щі кар­ти­ни для ді­тей і під­лі­тків, зня­ті остан­нім ча­сом кі­не­ма­то­гра­фі­ста­ми всьо­го сві­ту. У по­за­кон­кур­сній про­гра­мі бу­де пред­став­ле­но — ре­тро­спе­кти­ву зна­ме­ни­то­го аме­ри­кан­сько­го ко­мі­ка епо­хи німого кі­но Ба­сте­ра Кі­то­на, чий 120-рі­чний юві­лей від­зна­ча­ють цьо­го ро­ку.

Та­кож пу­блі­ка по­ба­чить філь­ми го­лов­но­го фан­та­зе­ра й ви­га­дни­ка з чи­сла піо­не­рів кі­но Жор­жа Ме­льє­са. Гля­да­чам за­про­по­но­ва­но взя­ти участь у кон­кур­сі «Зні­ми, як Ме­льєс!». Те­пер ко­жен кі­но­ман мо­же, ви­ко­ри­став­ши під час зйо­мок ві­до­мий спе­це­фект Ме­льє­са, при­йом «при­хо­ва­но­го мон­та­жу», ство­ри­ти ко­ро­тко­ме­траж­ку і отри­ма­ти го­лов­ний приз із рук на­щад­ків Жор­жа Ме­льє­са, які осо­би­сто при­їдуть в Укра­ї­ну, щоб пред­ста­ви­ти пу­блі­ці про­гра­му філь­мів сво­го ве­ли­ко­го пред­ка. По­слом «Чіл­дрен Кі­но­фе­сту2015» став му­зи­кант Дми­тро Шу­ров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.