У Бор­до акти­ві­сти про­те­сту­ва­ли про­ти ви­сту­пу Ва­ле­рія Гер­гі­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, цей ро­сій­ський ди­ри­гент актив­но під­три­мує агре­сив­ну по­лі­ти­ку Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на про­ти Укра­ї­ни. «Гер­гі­єв під­три­мує вій­ну в Укра­ї­ні», — бу­ло на­пи­са­но на пла­ка­тах. Про це на сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­ві­до­мив пі­а­ніст Пав­ло Гін­тов, один із уча­сни­ків чи­слен­них пі­ке­тів, під час га­стро­лей Гер­гі­є­ва у США. Ни­ні ор­кестр Ма­рі­їн­сько­го те­а­тру, яким ди­ри­гує В. Гер­гі­єв, пі­сля га­стро­лей в Аме­ри­ці ви­сту­пає у Єв­ро­пі. Пі­сля Бор­до му­зи­кан­ти пла­ну­ють ви­сту­па­ти у Па­ри­жі.

До ре­чі, га­стро­лі Гер­гі­є­ва у США су­про­во­джу­ва­ли­ся пі­ке­та­ми у всіх мі­стах, де ви­сту­пав йо­го ор­кестр. Та­кож пі­ке­ту­ва­ли і ви­сту­пи спів­а­чки Ан­ни Не­треб­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.