День шо­ко­ла­дно­го тор­та «Чор­ний ліс»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Ці­ка­во, що на­справ­ді ба­тьків­щи­ною цьо­го де­сер­ту є Ні­меч­чи­на, де йо­го по­ча­ли го­ту­ва­ти ще на по­ча­тку 1930-х ро­ків. Але осо­бли­во­го Дня у ка­лен­да­рі «Чор­ний ліс», більш ві­до­мий у нас як торт «Швар­цвальд», удо­сто­їв­ся са­ме у США. Де, як ві­до­мо, що­мі­ся­ця — га­стро­но­мі­чне свя­то на­ціо­наль­но­го мас­шта­бу. І якщо я, на­при­клад, не над­то охо­че свя­тку­ва­ла б день вів­сян­ки або день су­хих сні­дан­ків, то від­зна­чи­ти День шо­ко­ла­дно­го тор­та — не від­мов­люсь. Уявіть со­бі шма­то­чок бла­го­ро­дно-тем­но­го бі­скві­та, про­со­че­ний лі­ке­ром та при­кра­ше­ний ви­шня­ми, вер­шка­ми та шо­ко­ла­дною струж­кою — сма­ко­та!

До то­го ж ма­ти­му по­двій­не свя­то — адже 31 бе­ре­зня «Ма­люн­ку «Дня» ви­пов­ню­є­ться три ро­ки. Тож хо­чу по­дя­ку­ва­ти усім чи­та­чам «Дня» за ува­гу до ці­єї ру­бри­ки!

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

28 бе­ре­зня всі ла­су­ни у США від­зна­ча­ють

чер­го­ве га­стро­свя­то

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.