«На ТБ бра­кує ін­те­ле­кту­аль­ної «цен­зу­ри»

Ве­ду­чий ток-шоу «Ви­ма­гай­те прав­ди» на хер­сон­сько­му ка­на­лі «Твій плюс» Сер­гій Нікітенко — про які­сні про­гра­ми в ре­гіо­нах

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

У Хер­со­ні на ка­на­лі « Твій плюс » з’ яви­ло­ся ток- шоу « Ви­ма­гай прав­ди», що ста­вить со­бі за ме­ту по­ру­шу­ва­ти не­зру­чні, але ва­жли­ві су­спіль­ні те­ми, на­да­ва­ти сло­во тим екс­пер­там, яких ра­ні­ше не хо­ті­ли чу­ти в ре­гіо­ні, та ав­то­ри­те­тним фа­хів­цям з ін­ших міст. І та­ким чи­ном — впли­ва­ти на ро­бо­ту мі­сце­вої вла­ди. Так, уже пер­ший ви­пуск «Ви­ма­гай­те прав­ди», зня­тий у сту­дії «Твій плюс», ви­кли­кав зна­чний резонанс. Ішло­ся про мо­жли­ву ко­ру­пцій­ну скла­до­ву під час тен­дер­ної за­ку­пів­лі 200 тонн кар­то­плі для мі­ських за­кла­дів осві­ти. Жур­на­лі­сти з’ясу­ва­ли, що за ре­зуль­та­та­ми тор­гів бю­джет Хер­со­на мо­же втра­ти­ти близь­ко одно­го міль­йо­на гри­вень. Річ у тім, що тен­дер­ний ко­мі­тет від­хи­лив за­яв- ку фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, яке за­про­по­ну­ва­ло гра­ни­чну ці­ну в 3 грив­ні 93 ко­пій­ки за кі­ло­грам ово­чів, на­то­мість пра­во по­став­ки бу­ло від­да­но ін­шій фір­мі, яка ви­ста­ви­ла ці­ну у 8 гри­вень 48 ко­пі­йок. При­чи­на від­мо­ви ви­гі­дні­шій про­по­зи­ції фор­маль­на — не­зна­чні по­мил­ки в до­ку­мен­та­ції. При то­му, що рин­ко­ва ці­на кар­то­плі — близь­ко чо­ти­рьох гри­вень. Го­стра дис­ку­сія в сту­дії з уча­стю пред­став­ни­ків про­ку­ра­ту­ри, мі­ської вла­ди, уча­сни­ків тен­дер­них тор­гів по­ру­ши­ла пи­та­н­ня про­зо­ро­сті ро­бо­ти тен­дер­но­го ко­мі­те­ту і ке­рів­ни­цтва мі­сько­го управ­лі­н­ня осві­ти, які, до ре­чі, від­мо­ви­лись да­ва­ти по­ясне­н­ня в ефі­рі. Ре­а­кція на про­бле­му — спра­вою за­ці­ка­ви­ли­ся в про­ку­ра­ту­рі, а по­то­чна за­ку­пка кар­то­плі від­бу­ла­ся за ціною близь­ко п’яти гри­вень.

Крім цьо­го, ав­то­ри «Ви­ма­гай­те прав­ди » зга­ду­ва­ли й про ін­ші ва­жли­ві те­ми: піль­ги для уча­сни­ків АТО, пер­спе­кти­ви во­лон­тер­сько­го ру­ху, ефе­ктив­ність гро­мад­ських рад при ор­га­нах вла­ди, збе­ре­же­н­ня Ни­жньо­дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го пар­ку, про­бле­ми мо­бі­лі­за­ції, ство­ре­н­ня су­спіль­но­го мов­ле­н­ня в ре­гіо­нах, по­ка­ра­н­ня ор­га­ні­за­то­рів мі­сце­во­го ан­ти­май­да­ну з «ті­ту­шка­ми»...

Ці­ка­во, що цей про­ект за­пу­сти­ли ще ми­ну­ло­го лі­та на ХОДТРК « Скі­фія » , але не­вдов­зі, во­че­видь, за кри­ти­чні ма­те­рі­ли на адре­су обла­сної вла­ди, ав­то­рів про­гра­ми «по­про­си­ли» з дер­жав­но­го ка­на­лу. Втім, жур­на­лі­сти не при­пи­ни­ли ро­бо­ти і пе­ре­бра­ли­ся на ка­нал «Твій плюс».

«Го­лов­ний прин­цип твор­чо­го ко­ле­кти­ву мо­жна ви­сло­ви­ти одною фра­зою: «При­пи­ніть ро­би­ти дур­них лю­дей ві­до­ми­ми». У Хер­со­ні від­чу­ва­є­ться брак які­сної по­лі­ти­чної жур­на­лі­сти­ки. Всі сю­же­ти на те­ле­ба­чен­ні й ра­діо ро­бля­ться крізь при­зму ви­мог вла­сни­ків ЗМІ або про­сто за гро­ші. Так бу­ло завжди: хто мав гро­ші, той і отри­му­вав ефі­ри. Ситуація, ко­ли не існу­ва­ло ін­те­ле­кту­аль­ної цен­зу­ри, при­зве­ла до виродження мі­сце­вих еліт, — ко­мен­тує «Дню» ве­ду­чий про­гра­ми «Ви­ма­гай­те прав­ди» Сер­гій НІКІТЕНКО. — Сьо­го­дні до­ступ до ЗМІ ма­ють ті осо­би, які ні за сво­ї­ми зді­бно­стя­ми, ні за мо­раль­ни­ми яко­стя­ми не зда­тні фор­му­ва­ти но­ву по­лі­ти­чну елі­ту Укра­ї­ни. Те са­ме сто­су­є­ться й пе­ре­лі­ку тем для обго­во­ре­н­ня та фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­чно­го по­ряд­ку ден­но­го. А по­тім ті са­мі жур­на­лі­сти з жа­хом обго­во­рю­ють: хто всі ці не­аде­ква­тні лю­ди, які при­йшли до вла­ди. Та ті ж са­мі, яким ви пе­ред ви­бо­ра­ми ро­би­те ре­кла­му. Для то­го що­би справ­ді по­лі­ти­ка ста­ва­ла мі­сцем ро­бо­ти най­кра­щих, до ви­сту­пів у ЗМІ має за­лу­ча­ти­ся той, хто ці­ка­вий, а не той, хто за­пла­тив. За­зви­чай пред­став­ни­ки ста­рої по­лі­ти­чної елі­ти ли­ше по­вто­рю­ють ті дум­ки, які вже десь по­чу­ли (звід­си стіль­ки по­си­лань на до­свід ін­ших кра­їн без ро­зу­мі­н­ня цьо­го до­сві­ду). Ство­ри­ти щось уні­каль­не, ви­ро­би­ти но­ву ідею мо­жуть тіль­ки лю­ди, які са­мі зда­тні про­ду­ку­ва­ти кон­це­пції роз­ви­тку су­спіль­ства. Та­ких лю­дей ду­же ба­га­то, чи­ма­ло їхніх ідей, які вар­то по­пу­ля­ри­зу­ва­ти, але, на жаль, во­ни не ма­ють до­сту­пу до ме­діа- ре­сур­сів. «Ви­ма­гай­те прав­ди» на­дає їм та­кий до­ступ.

— Чи мо­жли­ва які­сна жур­на­лі­сти­ка на мі­сцях?

— Якщо на рів­ні кра­ї­ни ми ще го­во­ри­мо хо­ч­про якісь про­е­кти, які мо­жна на­зва­ти ме­діа-бі­зне­сом, то в та­ких про­він­цій­них мі­стах, як Хер­сон, цей вид бі­зне­су про­сто від­су­тній. Не­мо­жли­во ви­жи­ти без джин­си чи без фі­нан­со­вих до­та­цій спон­со­рів. Це аксі­о­ма, з якою вже на­віть ні­хто не спе­ре­ча­є­ться. То­му ча­сто єди­ним шан­сом не­за­ле­жної жур­на­лі­сти­ки є гран­ти. «Ви­ма­гай­те прав­ди» — це про­ект, що йо­го фі­нан­сує МБФ «Ві­дро­дже­н­ня». Зві­сно, «дви­гу­ном» про­гра­ми є ен­ту­зі­а­сти, але те­ле­ба­че­н­ня на ен­ту­зі­а­змі не по­бу­ду­єш. Є ви­тра­ти на те­хні­чну ре­а­лі­за­цію про­е­кту, які й по­кри­ва­ю­ться за ра­ху­нок гран­ту. На­ше те­ле­ба­че­н­ня те­хні­чно не дає змо­ги ро­би­ти ба­га­то ці­ка­вих ре­чей. Не на всіх ка­на­лах є пря­мий ефір, від­су­тня мо­жли­вість ди­стан­цій­но­го вклю­че­н­ня го­стей, не­має спе­ці­а­лі­стів, які вмі­ють ро­би­ти гра­фі­ку. Все хер­сон­ське те­ле­ба­че­н­ня за­стря­гло яко­гось 1993 ро­ку. Це не про­ви­на те­ле­ка­на­лів, у нас тут весь ме­дій­ний про­стір від­стає від сві­то­вих тен­ден­цій. Тут до­сі тра­пля­є­ться зня­ти но­ви­ну про яку- не­будь по­дію та по­ка­за­ти її че­рез два дні. У та­ко­му се­ре­до­ви­щі, ко­ли то­бі не­має на ко­го рів­ня­ти­ся, пе­ред­усім те­хні­чно, лег­ко пра­цю­ва­ти, але че­рез це мі­сце­вий те­ле­про­дукт силь­но про­грає цен­траль­но­му. Та­кож у ма­лень­ко­му мі­сті на де­ся­тій те­ле­про­гра­мі у вас завжди ви­ни­кає про­бле­ма з го­стя­ми. Є спо­ку­са кли­ка­ти про­фе­сіо­наль­них гро­мад­ських ді­я­чів. На­ві­що шу­ка­ти спе­ці­а­лі­ста, ска­жі­мо, з еко­ло­гії, якщо мо­жна по­кли­ка­ти ко­гось із гро­мад­ської ра­ди, і ця лю­ди­на гар­но на­го­во­рить ба­наль­но­сті про спів­пра­цю вла­ди і гро­ма­ди, які при­ве­дуть нас до сві­тло­го май­бу­тньо­го? Ми на­ма­га­є­мо­ся змі­ни­ти цю тра­ди­цію і зна­хо­ди­мо но­вих ро­зум­них лю­дей. Вза­га­лі, іде­ал, до яко­го нам вар­то пря­му­ва­ти — це ко­ли всі чи­нов­ни­ки, по­лі­ти­ки та ін­ші ді­я­чі щочетверга о 21.20 від­чу­ва­ти­муть на­пру­же­н­ня нер­вів в очі­ку­ван­ні ко­жної про­гра­ми з та­ки­ми дум­ка­ми: «Чи не про ме­не ра­птом сьо­го­дні ви­ма­га­ти­муть прав­ди?».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.