Сум­нів­на ра­дість са­мо­об­ма­ну?

або Чо­му у нас не­має ін­шо­го ви­хо­ду, окрім як на­вчи­ти­ся ефе­ктив­но во­ю­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Те­ле­ка­нал «Ес­пре­со-tv» роз­по­від­ав про по­дії у Вер­хов­ній Ра­ді, пов’яза­ні з го­ло­су­ва­н­ням за­ко­нів про осо­бли­вий по­ря­док са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької й Лу­ган­ської обла­стей. З та­ким же успі­хом мо­жна бу­ло ухва­ли­ти за­кон про осо­бли­вий по­ря­док са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим. А що? Чим Крим гір­ший за Дон­бас? І ре­зуль­тат був би той са­мий. Пу­тін і йо­го озбро­є­на аген­ту­ра «ДНР» і «ЛНР» на­ха­бно шан­та­жу­ють укра­їн­ську вла­ду (чи чу­ва­на це річ, ди­кту­ва­ти су­ве­рен­ній дер­жа­ві, яка в неї має бу­ти кон­сти­ту­ція!), а во­на й ра­да під­да­ва­ти­ся шан­та­жу. На жаль, від­ступ і ка­пі­ту­ля­ція три­ва­ють. Йде ле­гі­ти­ма­ція пі­рат­ських псев­до­ре­спу­блік, що пе­ре­бу­ва­ють під ро­сій­ським кон­тро­лем. Ро­сія го­тує но­ве мас­шта­бне втор­гне­н­ня до Укра­ї­ни, а ми під ке­рів­ни­цтвом на­шої вла­ди йде­мо від по­раз­ки до по­раз­ки. Ми про­дов­жу­є­мо без­ко­не­чний Мінськ, а Пу­тін про­дов­жує ков­та­ти на­ші те­ри­то­рії по шма­тку. Мир­ний пе­ре­дих без­дар­но про­гра­є­ться, про­тив­ник ви­ко­ри­сто­вує йо­го зна­чно успі­шні­ше. Де но­ва зброя, де на­ші но­ві ко­ман­дні ка­дри, де мі­лі­та­ри­за­ція еко­но­мі­ки?

У ефі­рі «Ес­пре­со-tv» нар­деп від «Сво­бо­ди» пан Бу­блик аб­со­лю­тно спра­ве­дли­во за­зна­чив, що всі ди­пло­ма­ти­чні ігри з агре­со­ром ні­чим хо­ро­шим для Укра­ї­ни не за­кін­ча­ться. Бі­да в то­му, що ви­ще ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни в Укра­ї­ну не ві­рить. Звід­си й мо­раль­ний за­не­пад і ка­пі­ту­лянт­ство. Як пи­сав Ми­хай­ло Гру­шев­ський: « Укра­ї­ною ча­сто ке­ру­ва­ли лю­ди, яким во­на не по­трі­бна». Вла­ді на­ре­шті не­об­хі­дно ди­стан­ці­ю­ва­ти­ся (хо­ча б!) від олі­гар­хів і всту­па­ти в со­юз з укра­їн­ським на­ро­дом, то­ді й по­ту­жність Ро­сії ( да­ле­ко не одно­зна­чна) їх не гі­пно­ти­зу­ва­ти­ме.

«ОСО­БЛИ­ВИЙ СТА­ТУС»

На ICTV у про­гра­мі «Сво­бо­да Сло­ва» гла­ва фра­кції «БПП» Юрій Лу цен ко ви сту пив з апо - ло­гі­єю ни­ні­шніх во­ждів. Зроб - ле­но це бу­ло у зви­чай­но­му ком­со­моль­сько-опти­мі­сти­чно­му сти лі з де що ка ри ка тур ним спро­щен­ством. Про­те опти­міст ви­знав, що Укра­ї­на не­без­печ но спіз ню єть ся на пе ре дод ні най - важ­чих ви­про­бу­вань в її істо­рії. Лу­цен­ку не­зру­чно про це го­во­ри­ти, але Укра­ї­на має тра­гіч но не ком пе тен т ну вла ду. Ця не - ком­пе­тен­тність бу­ла оче­ви­дною ще на Май да ні. Сьо год ні во на стає за­гроз­ли­вою. Юрій Лу­цен­ко ви прав до ву вав ре ані ма цію га неб них для Укра ї ни за ко нів 16 ве рес ня 2014 ро ку. Про які ви­бо­ри на оку­по­ва­но­му Дон­ба­сі мо­же бу­ти мо­ва? До­бре вже те, що все-та­ки змо­гли, хоч і крізь зу би, ви зна ти оче вид не — ого - ло си ли оку по ва ні те ри то рії Дон ба су оку по ва ни ми. Звіс но, ора тор по вто рю вав ман т ру про пе­ре­да­чу вла­ди з Ки­є­ва на мі­сця. Але ко­му її там пе­ре­да­ва­ти? Ли­ше мі­сце­вим фе­о­да­лам, біль­ше прос то ні ко му. До ре чі, си - ту­а­ція з на­чаль­ством на мі­сцях ще гір ша, ніж у Ки є ві. А щоб змі­ни­ти управ­лін­ський кор­пус у ре гі о нах, тре ба да ти якийсь ре во лю цій ний сим вол ві ри та - мош ньо му со ці аль но ак тив но - му на се лен ню. По трі бен по зи - тив ний ім пульс з цен т ру. Але хто йо го дасть? Ті, хто вже ці - лий рік збе рі гає сис те му й пра­кти­ку Яну­ко­ви­ча — Ку­чми, без пер­шо­го з цьо­го тан­де­му, за­те з дру­гим?

Ве ду чий про гра ми на ICTV Ан­дрій Ку­ли­ков ра­птом (чи не рап том?) на їхав на Дніп ро пет - ров­ську область, за­явив­ши, що во на вже має « особ ли вий ста - тус». Не ду­маю, що це осо­би­ста ініціатива не­за­ле­жно­го жур­на­ліс та Ку ли ко ва, олі гар хи на - віть під час вій ни не при пи ня - ють « внут рі ви до ву бо роть бу » . Для з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків з Іго­рем Ко­ло­мой­ським ICTV за­про­сив на­віть ко­ли­шньо­го вір­но­го чи нов ни ка Яну ко ви ча та Аза - ро­ва па­на Віл­ку­ла, який актив­но зви ну ва чу вав дніп ро пет - ров­ських обла­сних ке­рів­ни­ків у всі­ля­ких грі­хах, а па­на Кор­ба­на ще й у яки хось дик та торсь - ких за­ма­шках. Так, жах. Ін­ша річ без до ган ні джентль ме ни з Пар тії ре гі о нів, во ни точ но ні­чо го по діб но го со бі не до зво - ля­ли, до­три­му­ю­чись єв­ро­пей­ських цін нос тей і ду ху прав лю­ди­ни.

По ди ви мо ся, яку гід ну від­по відь дасть ICTV ка нал «1+1». Як у свої най­кра­щі ча­си ви сту пи ла Юлія Ти мо шен ко, осо­бли­во під­ку­по­ву­ва­ло те, що вже не за ли ши ло ся слі дів ми - ну ло го ак тор ст ва. Во на да ла тве­ре­зий і чі­ткий ана­ліз Мін­ських угод, за­явив­ши, що для Пу­ті на це мож ли вість, по- пер ше, ней­тра­лі­зу­ва­ти За­хід, йо­го сан­кції про­ти РФ і до­по­мо­гу Укра­ї­ні; по-дру­ге, де­мо­ра­лі­зу­ва­ти й ней­тра­лі­зу­ва­ти укра­їн­ську обо­ро ну; по- тре тє, ви гра ти час, щоб за вес ти по туж ні війсь ко ві угру по ван ня на те ри то рію Укра­ї­ни.

Ти мо шен ко по ці ка ви ла ся, чо му ми до сі не за сто су ва ли жод ної ді євої сан к ції про ти агре­со­ра. Ба­га­то чо го нам не ві­до­мо, але зда­є­ться, що на­ші лі - де­ри над­то бо­я­ться Пу­ті­на, й це па­ра­лі­зує їхню во­лю.

Лі­дер «Ба­тьків­щи­ни» за­ува­жи ла, що Укра ї ні по тріб на зброя, і ми ви про шу є мо її по всьо му сві ту, вхо дя чи, між ін - шим, в де­ся­тку най­біль­ших сві­то вих екс пор те рів озбро єнь. Світ озбро ює мо, а свою ар мію не мо­же­мо? Ось де вла­да по­вин­на про­де­мон­стру­ва­ти свою пов­но цін ність. Юлія Ти мо шен ко роз по ві ла, що по гра бу ван ня пра цю ю чих пен сі о не рів да ло бю­дже­ту всьо­го ли­ше 1 мі­льярд 800 міль­йо­нів гри­вень, а в одно­му ли­ше «Енер­го­ато­мі» ви­яв­ле­на кра­діж­ка на 3 мі­льяр­ди гри­вень. Лю ди ну ж, яка ви кри ла кра­діж­ку, звіль­ни­ли з ро­бо­ти й пе­ре­слі­ду­ють. Та й мо­но­по­лі­сти сьо­го­дні, під час вій­ни, про­дов - жу ють от ри му ва ти над при бут - ки. Си­сте­ма, про­ти якої бо­ров­ся Май дан, сто їть не по хит но. Грив­ню опу­сти­ли шту­чно, здійс нив ши ко ло саль ну ан ти дер - жав­ну фі­нан­со­ву ма­хі­на­цію. Та й за вій­ну у нас не всі пла­тять, в Єв­ро пі ди ві ден ди ба га чів опо - дат ко ву ють в 25%, а у нас — ли­ше 5%. Зу­си­л­ля на­шої на­ції в цій вій­ні ба­га­то в чо­му бло­ку­ю­ться гнітючим від­чу­т­тям со­ці­аль­ної не­спра­ве­дли­во­сті.

ХТО ПІД­ТРИ­МАВ «ДОНБАСІВСЬКІ ЗА­КО­НИ»

Ли­ше си­ла, ли­ше за­пе­клий опір усі­єї на­ції мо­жуть нас вря­ту­ва­ти. А якщо хтось ду­має, що пе­ре­мир’я з «ДНР» і «ЛНР» — це щось по­ді­бне до Брест­сько­го ми ру, то Брест був ле нінсь кою аван­тю­рою, кайзера в Ні­меч­чи­ні по­ва­ли­ли, а мо­гли й не по ва­ли ти. Але біль шо ви кам час то фан тас тич но щас ти ло. Чи по - ща­стить Укра­ї­ні? Нар­деп Юрій Шу хе вич, ви сту па ю чи у Вер - хов ній Ра ді, за тав ру вав гань - бою тих, хто під­три­мав «дон­ба­сівсь кі за ко ни » , на звав ши їх зра­дою, спро­бою уго­ди­ти Єв­ро­пі, яка ки ну ла Укра ї ну, як 1938 ро­ку ки­ну­ла Че­хо­сло­вач­чи­ну, а пе­ред цим ки­ну­ла Ефі­о­пію на роз тер зан ня фа шис т кої агре сії Мус со лі ні. Шу хе вич про­ци­ту­вав ви­ступ у Лі­зі На­цій Не гу са ( ім пе ра то ра) Ефі о пії Хай­ле Се­лас­сіє:

« Ви хо че те ми ру без спра - ве­дли­во­сті? От­же, у вас не бу­де ні ми ру, ні спра вед ли вос ті » . Ма буть, ця фра за бу ла у сві до- мо­сті Він­сто­на Чер­чи­л­ля, ко­ли він про го ло шу вав свою ві до му фор му лу про вій ну й гань бу. Ви ступ си на го лов но ко ман ду - ва ча УПА ви кли кав ова цію в за­лі ВР.

На те­ле­ка­на­лах про­йшла ін­фор ма ція про те, що в Тер но - піль­ській обла­сті ро­ди­чі вій­сько во служ бов ців ба таль йо ну «Збруч» бло­ку­ва­ли до­ро­ги, ви­ма­га­ю­чи не­гай­ної де­мо­бі­лі­за­ції сво їх близь ких. Та ких ак цій у Га­ли­чи­ні бу­ло вже чи­ма­ло. Мо­же, Га ли чи на, пе ре дав ши свій па­трі­о­тизм ін­шим ре­гіо­нам, са­ма за­ли­ши­ла­ся ні з чим ? А на­ші па­трі­о­ти­чні ор­га­ні­за­ції, до - бив шись яки хось успі хів у на - ціо­наль­но­му ви­хо­ван­ні в цен­трі й на пів ден но му схо ді, за бу­ли про Га­ли­чи­ну? Або Га­ли­чи­на ску­чи­ла за мо­сков­ською оку­па ці­єю з ча сів «зо ло­то го ве рес - ня» 1939 ро­ку? Не хо­ті­ло­ся б у це ві­ри­ти.

Та й без ліч урод жен ців Га­ли­чи­ни в зо­ні АТО про­я­ви­ли се­бе з най­кра­що­го бо­ку, на­при­клад, ду же ефек тив но ді яли на Дон ба сі львівсь кі де сан т ни ки. Але та­кі акції «гро­мад­сько­сті» у Львів­ській, Іва­но-фран­ків­ській і Тер но піль сь кій об лас тях псу ють за слу же но пат рі о тич - ний імідж цьо­го краю.

У про гра мі « Ци віль на обо - ро­на» на ICTV обго­во­рю­ва­ла­ся си ту а ція під Ма рі у по лем. Вій­сько­вий ек­сперт Юрій Ка­рін вва жає, що Ма рі у поль є ве ли - чез ною цін ніс тю для Укра ї ни, оскіль­ки з цьо­го мі­ста здій­сню - єть ся екс порт знач ної час ти ни ме­та­лу й зер­на. Там порт і ае­ро - дром. У ра­зі йо­го втра­ти не­гай - но ви ни кає « війсь ко во- морсь - кий флот ДНР», не ка­жу­чи вже про ба­га­то­мі­льяр­дні зби­тки для Укра­ї­ни.

НЕ­ОБ­ХІ­ДНА РЕ­ФОР­МА РОЗ­ВІ­ДУ­ВАЛЬ­НИХ СЛУЖБ

Ви­да­н­ня «Буль­вар» Дми­тра Гор­до­на да­ло ви­клад стат­ті аме­ри кансь ко го війсь ко во го по лі - ти­ка Джо­на Шин­дле­ра, ко­ли­шньо го роз від ни ка й контр роз - від ни ка АНБ ( Аген ст ва на ці о - наль ної без пе ки США) « Як Укра­ї­на мо­же ви­гра­ти». Шин­длер (до ре­чі, йо­го одно­фа­мі­лець сво го ча су вря ту вав від смер ті со­тні по­тен­цій­них жертв Го­ло­кос ту, про що зня то зна ме ни - тий фільм, по­ра­ди ін­шо­го Шин­дле­ра теж мо­жуть бу­ти для нас ря тів ни ми) ствер д жує: « Якщо По­ро­шен­ку не до скла­дної ро­бо­ти по ря тун ку сво­єї кра ї ни від агре сії Крем ля, він має по вер - ну­ти­ся в кон­ди­тер­ський бі­знес не гай но й звіль ни ти міс це для лі­де­ра, який на­справ­ді хо­че бо­ро­ти­ся». А я ду­мав, що це ба­чи­мо ли ше ми в Укра ї ні. Шин д - лер вва­жає, що в Укра­ї­ні не­об­хід на ре фор ма роз ві ду валь них служб і очи щен ня від шпи - гун­ської ме­ре­жі Мо­скви. А не­рі шу чість у бо роть бі з ко руп - ці­єю «мо­же ста­ти при­чи­ною по­лі тич ної ка та стро фи в Укра ї ні в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві». Він та­кож вва­жає, що 250 тис. війсь ко вих в Укра ї ні — це ду - же ма ло, ма лень ка Хор ва тія під час вій­ни при­зва­ла 200 ти - сяч, ма ю чи на се лен ня в 10 ра­зів мен ше. Шин д лер вва жає, що та кі дії ук ра їнсь кої вла ди ви гля да ють так, на че Пре зи - дент По­ро­шен­ко має на­мір про­гра­ти. Є ще одна цін­на по­ра­да в стат ті: « Де які з доб ро воль чих ба­таль­йо­нів по­ка­за­ли кра­щі ре­зуль та ти в бою, ніж біль шість ре­гу­ляр­них ар­мій­ських під­роз­ді­лів. Во­ни мо­жуть ста­ти осно­вою но вої, по кра ще ної ар мії Укра­ї­ни.

Шин­длер упев­не­ний, що те­пер ініціатива пе­ре­йшла в ру­ки Ки є ва. Якщо Укра ї на по чне ми­сли­ти стра­те­гі­чно, зу­пи­нить шпи гун ст во й гра мот но во є ні - зу єть ся, то пе ре мо же. Усе це мо­же бу­ти зро­бле­но, але ко­жен день, до­ки Київ не змі­нює курс, свід­чить про те, що уряд По­ро­шен­ка на­справ­ді не хо­че ви­гра­ти. Так. І це не є та­єм­ни­цею для Ва­шинг­то­на, Бер­лі­на, Лон­до­на й Па ри жа. Са ме то му нам і не ква­пля­ться до­по­ма­га­ти так, як цьо­го хо­ті­ло­ся б. А за та­кі текс­ти, як ста­т­тя Шин­дле­ра Дми­тру Гор­до­ну мо­жна ви­ба­чи­ти на­віть остан нє ін терв’ ю з Ле о ні - дом Чер­но­ве­цьким, у яко­му ко­лиш ній ки ївсь кий мер пред с - тав­ле­ний чи­та­чам у ви­гля­ді ян­го­ля­тка з криль­ця­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.