«Но­та­тки на гло­бу­сі»:

Сі­тан — ки­тай­ська Ве­не­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­дія БАЗІВ

Ка­жуть, дім не має бу­ти ви щим за де ре во. Су - час ні ки тай ці, вже дав­но спро­сту­ва­ли цю древ ню фі ло со фію. Пі­дне­бе­сна ста­ла кра­єм хма - ро чо сів, а її сто ли ця — Пе - кін — ве ли ким до мом для 20 міль­йо­нів ме­шкан­ців. Але є у Ки­таї мі­сця, де жи­т­тя ти­хе й спо кій не, як во да, на якій во­ни осе­ли­ли­ся.

Одне з них — Сі­тан. На­зва ць о го се ли ща у пе ре кла ді озна чає За хід на Дам ба. Пер - ші згад­ки про ньо­го бу­ли ще в лі то пи сі 770 ро ку до на шої ери. А справ жнє бу дів ни­цт во тут по ча ло ся ще за ди нас тії Тан — у VІ—ІХ сто­лі­т­тях. Сі­тан не раз на ди хав по етів, ком по зи то рів, ху дож ни ків­пей за жис тів. І той, хто хоч раз по­бу­вав тут, ро­зу­міє чо­му.

Ста­ру ча­сти­ну се­ли­ща ста­нов лять не ве ли кі бу дин ки ди нас тії Мін, що пра ви ла із ХІV по ХVІІ сто літ тя. Во ни до­бре збе­ре­гли­ся. Але го­лов­на окра са Сі та ну в то му, що жит тя тут про ті кає на во ді. Кам’ яні схо дин ки ве дуть про­сто від ган­ку до во­ди. Не­по оди но кі ри бал ки на ма га - ють ся спій ма ти свою зо ло ту риб­ку, жін­ки пе­руть бі­ли­зну без по се ред ньо в ка на лі. А чис лен ні ту рис ти з ба га тьох кра їн на со лод жу ють ся не по - втор­ни­ми кра­є­ви­да­ми.

Пло­ща ки­тай­ської Ве­не­ції — один ква­дра­тний кі­ло­метр. Але ба­чи­ли б ви, скіль­ки всьо­го тут по­мі­сти­ло­ся: 104 мо­сти, де­ся­тки ка­на­лів, не­злі­чен­на кіль­кість ду­же-ду­же ву­зень­ких ву­ли­чок, не­ве- ли­чкі го­те­лі з бал­кон­чи­ка­ми, мі­ні-ка­фе на 1—2 сто­ли­ки та со­тні тор­го­вих то­чок з мі­сце­ви­ми стра­ва­ми і су­ве­ні­ра­ми. Для ту­ри­стів — це гар­на мо­жли­вість на­со­ло­ди­ти­ся на­ціо­наль­ним ко­ло­ри­том. А для чи­слен­них мі­сце­вих ме­шкан­ців — до­бра на­го­да за­ро­би­ти на хліб і до хлі­ба.

А ще ви змо­же­те ску­шту­ва­ти най­сма­чні­ші у сві­ті пель­ме­ні та по знай о ми ти ся з ко ло - рит ни ми та жит тє люб ни ми міс це ви ми меш кан ця ми. Про усе це — у су­бо­ту, 28 бе­ре­зня, о 10.05, у про­гра мі « Но тат ки на гло бу сі » на Пер шо му На - ціо­наль­но­му ка­на­лі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.