Про­фе­сій­ний ама­тор Iри­на Яшан

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Оле­на ША­ПІ­РО, ми­сте­цтво­зна­вець Сві­тли­ни кар­тин надано ку­ра­то­ром Ле­сею ГОЛОВАЧ

З27 бе­ре­зня до 12 кві­тня в «Му­зеї ви­да­тних ді­я­чів укра­їн­ської куль­ту­ри» по­ка­жуть при­го­лом­шли­во гар­ні тво­ри за­хі­дно­укра­їн­ської художниці Іри­ни Яшан — пре­кра­сні се­рії ви­тон­че­них пей­за­жів, ство­ре­них у те­хні­ці мо­но­ти­пії, а та­кож са­краль­ні обра­зи, на­пи­са­ні фар­ба­ми і ви­тон­че­но га­пто­ва­ні бі­се­ром.

«Єди­ний від­би­ток» — це пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка Іри­ни Яшан у сто­ли­чно­му му­зеї. Цій по­дії пе­ре­ду­ва­ла ди­во­ви­жна історія, яка ще раз переконує всіх нас у то­му, що до­ля спра­ве­дли­во бла­го­во­лить до та­ла­но­ви­тих і скром­них лю­дей. Мо­ло­да те­а­траль­на ху­до­жни­ця і аспі­ран­тка Ле­ся Головач, про­гу­лю­ю­чись за­ла­ми Іва­но-фран­ків­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею, по­ба­чи­ла до­гля­да­чку, яка ство­рю­ва­ла пре­кра­сні мо­но­ти­пії про­сто на ро­бо­чо­му мі­сці. Пі­ді­йшла, за­ми­лу­ва­ла­ся ні­жно-пер­ла­му­тро­вим сві­тлом чу­до­вих пей­за­жів... і від­ра­зу ж по­зна­йо­ми­ла­ся з то­ва­ри­ською і до­бро­зи­чли­вою май­стри­нею, по­ча­ла роз­пи­ту­ва­ти про твор­чість.

Ро­з­гля­да­ю­чи пра­ці па­ні Іри­ни, про­сто не­мо­жли­во при­пу­сти­ти­ся дум­ки, що їхній ав­тор — ама­тор. Ду­же тон­ке чу­т­тя есте­та за­кла­де­не в її ге­ни, то­му за яку б те­му не взя­ла­ся ху­до­жни­ця, якою б те­хні­кою не ско­ри­ста­ла­ся — будь-який її твір не­змін­но по­зна­че­ний до­брим сма­ком, пра­виль­ни­ми про­пор­ці­я­ми, чи­стим і гар­мо­ній­ним ко­ло­ри­том, і ще­дро не­се гля­да­чам лег­ке й ра­ді­сне сві­то­від­чу­ва­н­ня ві­ру­ю­чої лю­ди­ни. Як ви­яви­лось, ху­до­жни­ця і не по­ду­му­ва­ла про гля­да­цьку ува­гу: свої пре­кра­сні ро­бо­ти во­на про­сто роз­да­ро­ву­ва­ла. Оче­ви­дно, біль­ше ці­ну­ва­ла сам про­цес ма­лю­ва­н­ня, і не ду­же пі­клу­ва­ла­ся про те, щоб офор­ми­ти ре­зуль­та­ти. За про­по­зи­ці­єю Ле­сі Головач, яка ста­ла іні­ці­а­то­ром і ку­ра­то­ром про­е­кту, обра­зи й мо­но­ти­пії Іри­ни Яшан впи­са­ли до ви­став­ко­во­го пла­ну «Му­зею ви­да­тних ді­я­чів укра­їн­ської куль­ту­ри», і сьо­го­дні вве­че­рі її твор­чість пре­зен­ту­ва­ти­муть ши­ро­кій пу­блі­ці.

Сьо­го­дні від­кри­ва­є­ться

ви­став­ка пра­во­слав­них обра­зі­ві пей­за­жів

мо­но­ти­пій

Іри­на Яшан на­ро­ди­ла­ся в при­кар­пат­сько­му се­лі Ко­ло­ді­їв на Іва­но-Фран­ків­щи­ні. Ще шко­ляр­кою во­на бра­ла участь у чи­сель­них обла­сних ви­став­ках і в кон­кур­сах ди­тя­чо­го ма­люн­ка. Твор­чий по­ча­ток ви­ма­гав но­вих знань, про­те пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли Іри­на не зва­жи­ла­ся всту­па­ти до елі­тно­го ху­до­жньо­го за­кла­ду, а ви­бра­ла скром­ний фах кре­сля­ра­кон­стру­кто­ра. По­ча­ла пра­цю­ва­ти в прое­кт­но-те­хно­ло­гі­чно­му ін­сти­ту­ті, а за де­який час пе­ре­йшла на ро­бо­ту до на­у­ко­во- го та куль­тур­но­го цен­тру При­кар­па­т­тя — Іва­но-фран­ків­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею, який спе­ці­а­лі­зу­вав­ся на ви­вчен­ні істо­рії, на­ро­дно­го ми­сте­цтва та іко­но­пи­су Бой­ків­щи­ни, Гу­цуль­щи­ни, Опі­л­ля та По­ку­т­тя. Тут Іри­на змо­гла що­дня роз­гля­да­ти кра­щі зраз­ки рі­зьбле­н­ня, на­ро­дну ке­ра­мі­ку і ви­шив­ку, тка­цтво та пи­сан­ки, і змо­гла ви­ді­ли­ти час для ре­а­лі­за­ції сво­їх ху­до­жніх та­лан­тів.

ГО­РА «ПЕ­ТРОС»

«БО­ГО­МА­ТІР»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.