Сьо­го­дні збір­на Укра­ї­ни зі­грає про­ти Iспа­нії

Ми­хай­ло ФО­МЕН­КО: «Гра бу­де ду­же скла­дна, хло­пці це пре­кра­сно ро­зу­мі­ють»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ціо­наль­на збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу зі­грає свій пер­ший цьо­го­рі­чний матч ква­лі­фі­ка­ції Єв­ро-2016 на ви­їзді з ко­ман­дою Іспа­нії. Ма­тчві­дбу­де­ться на ста­діо­ні «Ра­мон Сан­чес Пі­сху­ан» у Се­ві­льї о 21.45 за ки­їв­ським ча­сом.

Се­ред 25 грав­ців, ви­кли­ка­них Ми­хай­лом Фо­мен­ком, два аб­со­лю­тні де­бю­тан­ти — 19-рі­чний обо­ро­нець Ми­ки­та Бур­да та 21-рі­чний пів­за­хи­сник Ру­слан Малиновський. При­вер­тає ува­гу по­вер­не­н­ня до лав го­лов­ної ко­ман­ди Де­ни­са Гар­ма­ша, який три­ва­лий час був трав­мо­ва­ним, і дру­гий в кар’єрі ви­клик до збір­ної Ар­те­ма Громова.

«Су­пер­ник — одна з топ-збір­них Єв­ро­пи. Це вже не та збір­на, яка бу­ла в Бра­зи­лії. Пси­хо­ло­гі­чна і фі­зи­чна вто­ма по­зна­чи­ла­ся на їхній грі на мун­ді­а­лю, це їм за­ва­ди­ло у Бра­зи­лії. Ми пе­ре­гля­ну­ли ма­тчі збір­ної Іспа­нії — ма­є­мо ін­фор­ма­цію по цій ко­ман­ді. Гра бу­де ду­же скла­дна, хло­пці це пре­кра­сно ро­зу­мі­ють», — за­ува­жив пе­ред ма­тчем го­лов­ний тре­нер збір­ної Ми­хай­ло Фо­мен­ко.

До ре­чі, як по­ві­до­ми­ли у Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни, ра­зом із грав­ця­ми на­ціо­наль­ної збір­ної до Се­ві­льї в лі­та­ку по­ле­ті­ли во­я­ки, ко­трі отри­ма­ли по­ра­не­н­ня на схо­ді під час бо­йо­вих дій за во­лю і не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, що пі­сля чо­ти­рьох ігор у гру­пі «С» збір­на Укра­ї­ни роз­ді­ляє дру­гу схо­дин­ку з Іспа­ні­єю, на­брав­ши по 9 очок. Пер­ше мі­сце в на­шій гру­пі по­сі­дає Сло­вач­чи­на із акти­вом у 12 очок.

ФОТО З САЙТА FFU.ORG.UA

ГРАВ­ЦІ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ КО­МАН­ДИ НАПЕРЕДОДНІ МА­ТЧУ З ІСПАН­ЦЯ­МИ ПРО­ВІД­А­ЛИ ПО­РА­НЕ­НИХ У БО­ЯХ ЗА НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ УКРА­Ї­НИ ВО­Я­КІВ У СТО­ЛИ­ЧНО­МУ ВІЙ­СЬКО­ВО­МУ ШПИ­ТА­ЛІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.