Кві­до ШТЄПАНЕК,

че­ський міль­йо­нер і фі­лан­троп:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

“Я від чу ваю пев ний нес п ла че - ний борг пе­ред Укра­ї­ною, то­му що ця ситуація, яка ви­ни­кла за­раз між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю, ме­ні ду­же на­га­дує 1938 рік, тоб­то си­ту­а­цію між то діш ньою Че хос ло вач чи ною і Ні - ме­цьким Рей­хом. Га­даю, так са­мо, як то­ді ве­ли­кі єв­ро­пей­ські дер­жа­ви спи са ли Че хос ло вач чи ну, так сьо - год ні, на жаль, спи су ють Укра ї ну. Ме­ні це ціл­ком не по­до­ба­є­ться. Іяб хо­тів це змі­ни­ти”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.