Шо­кін на­сту­пає

Чи по­ка­ра­ють фаль­си­фі­ка­то­рів «спра­ви Гон­га­дзе»?

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін від­сто­ро­нив від ви­ко­на­н­ня обов’ яз­ків « на час слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня » сво­го за­сту­пни­ка Оле­ксія Ба­ган­ця та ще трьох спів­ро­бі­тни­ків ГПУ ( І. Щер­би­на, А. Мо­роз, Ю.С. Ковтун).

«Ду­маю, при­чи­ною їх від­сто­ро­не­н­ня є не­спро­мо­жність ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес роз­слі­ду­ва­н­ня оче­ви­дних ре­чей, — ко­мен­тує «Дню» ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Да­ри­на КА­ЛИ

НЮК. — Слід­че управ­лі­н­ня ГПУ за­йма­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ням справ, в яких фі­гу­ру­ють екс-ви­со­ко­по­са­дов­ці, та справ осо­бли­во ва­жли­вих для дер­жа­ви. За­раз із 4-х осіб вже зня­ті сан­кції, іу Г ПУ є ли­ше два мі­ся­ці, щоб вря­ту­ва­ти сан­кції про­ти ще 3—4 осіб. На­скіль­ки я знаю, во­ни не по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня на­віть про­ти Сер­гія Клю­є­ва. Ба­га­нець і Щер­би­на пра­цю­ва­ли на ва­жли­вих по­са­дах в ГПУ ще з ча­сів Ма­хні­цько­го. Це лю­ди, які до­бре зна­ють си­сте­му про­ку­ра­ту­ри та вмі­ють ор­га­ні­зу­ва­ти її ро­бо­ту та­ким чи­ном, щоб да­ти ре­зуль­тат. І те, що ре­зуль­та­ту не­має, озна­чає, що во­ни нав­ми­сно не хо­чуть йо­го да­ва­ти».

Та, мо­жли­во, є й ін­ші ва­го­мі при­чи­ни від­сто­ро­не­н­ня? 19 бе­ре­зня ста­ло ві­до­мо про від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня про­ти си­на Оле­ксія Ба­ган­ця — Ві­та­лія, який обі­ймав по­са­ду ке­рів­ни­ка управ­лі­н­ня про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Ба­га­нець- мо­лод­ший спри­яв ро­бо­ті близь­ко со­тні під­піль­них граль­них са­ло­нів та ка­зи­но. Про­те, вже 24 бе­ре­зня за ре­зуль­та­та­ми лю­стра­цій­ної пе­ре­вір­ки бу­ло звіль­не­но про­ку­ро­ра Ки­є­ва Сер­гія Юл­да­ше­ва, який ви­ніс пі­до­зру Ві­та­лію Ба­ган­цю. Юл­да­шев одра­зу зви­ну­ва­тив Оле­ксія Ба­ган­ця у спро­бі пом­сти­ти­ся за си­на.

Про­те, ці скан­да­ли — це ли­ше дрі­бні «тем­ні пля­ми» у біо­гра­фії Оле­ксія Ба­ган­ця. «Він у 2000— 2001 рр. був за­сту­пни­ком Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра По­те­бень­ка і ку­ру­вав роз­слі­ду­ва­н­ня вбив­ства Гон­га­дзе, — за­явив у сі­чні 2015 р. ко­ли­шній пред­став­ник ма­те­рі Гон­га­дзе, адво­кат Ан­дрій Фе­дур. — Йо­го роль у цьо­му роз­слі­ду­ван­ні іна­кше ніж над­зви­чай­но де­стру­ктив­ною і не­га­тив­ною я на­зва­ти не мо­жу... Сьо­го­дні за­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, який у 2001 ро­ці здій­сню­вав не­пра­во­мір­ні дії (що під­твер­джу­є­ться рі­ше­н­ням су­ду), зно­ву за­ймає ви­со­ку дер­жав­ну по­са­ду, що дис­кре­ди­тує са­му спра­ву Гон­га­дзе. Я пе­ре­ко­на­ний, що Ба­га­нець по­ви­нен бу­ти лю­стро­ва­ний і ви­ве­де­ний із вла­ди на­зав­жди».

По­тер­пі­лий у «спра­ві Гон­га­дзе» Оле­ксій По­доль­ський до­дає по­дро­биць. «Ба­га­нець спо­ча­тку за­яв­ляв, що Гон­га­дзе жи­вий, по­тім про ви- пад­ко­вість вбив­ства жур­на­лі­ста — йо­го по­бу­то­вий ха­ра­ктер, до­во­див, що зна­йде­не ті­ло — не труп Гон­га­дзе, та­кож ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­вав ви­зна­н­ня по­тер­пі­ли­ми ма­те­рі та дру­жи­ни Ге­ор­гія Гон­га­дзе (Пе­чер­ський суд ви­знав ці дії не­за­кон­ни­ми), — ко­мен­тує «Дню» По­доль­ський. — Він ро­бив усе, щоб сфаль­си­фі­ку­ва­ти спра­ву що­до вбив­ства жур­на­лі­ста не допу­сти­ти при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за­мов­ни­ків зло­чи­ну. А сьо­го­дні Ба­га­нець нав­ми­сно бло­кує роз­слі­ду­ва­н­ня що­до шан­та­жу Пу­ка­ча та не­за­кон­них дій про­ку­ро­рів і суд­ді Мель­ни­ка».

От­же, від­сто­ро­не­н­ня низ­ки про­ку­ро­рів, зокре­ма, Оле­ксія Ба­ган­ця від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків має ста­ти як мі­ні­мум пре­дме­том пиль­ної ува­ги гро­мад­сько­сті.

P. S.

У коментарі «Дню» за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня по зв’ яз­кам із гро­мад­скі­стю ГПУ Сю­зан­на Сав­чук під­кре­сли­ла, що зга­да­них спів­ро­бі­тни­ків Ген­про­ку­ра­ту­ри від­сто­ро­ни­ли від ро­бо­ти « на час слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня». За її сло­ва­ми, при­чи­ни та де­та­лі цьо­го роз­слі­ду­ва­н­ня ста­нуть ві­до­мі по йо­го за­вер­шен­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.