«Грін­піс» про­ти «За­ко­ну кля­па»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Акти­ві­сти «Грін­пі­су» про­во­дять пе­ред пар­ла­мен­том Іспа­нії акцію про­те­сту про­ти «За­ко­ну кля­па». У ра­зі прийня­т­тя цьо­го за­ко­ну, який на­штов­хнув­ся на кри­ти­ку опо­зи­ції та гро­мад­сько­сті, в Іспа­нії бу­де обме­же­но пра­во на про­те­сти, сво­бо­ду ви­слов­лю­вань, а пра­ців­ни­ки по­лі­ції отри­ма­ють біль­ше пов­но­ва­жень. Як пи­ше The Guardian, та­ким чи­ном іспан­ська вла­да на­ма­га­є­ться за­по­біг­ти май­бу­тнім ба­га­то­міль­йон­ним де­мон­стра­ці­ям, які ра­ні­ше про­во­ди­ли іспан­ці про­ти за­хо­дів жорс­ткої еко­но­мії. Згі­дно з за­ко­ном, де­мон­стран­ти, які не по­ві­до­ми­ли вла­ду про про­ве­де­н­ня акції у гро­мад­ських мі­сцях, на­віть якщо це мир­ні про­те­сти, ма ють спла ти ти до 600 єв ро штра­фу. Ця су­ма збіль­шу­є­ться до 30 тис., якщо вна­слі­док про­те­сту бу­дуть «сер­йо­зні по­ру­ше­н­ня гро­мад­ської без­пе­ки» по­бли­зу пар­ла­мен­ту чи ре­гіо­наль­них адмі­ні­стра­тив­них уста­нов.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.