ДО­ВІД­КА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

2008 ро­ку Оле­ксій По­ро­шен­ко за­кін­чив Ін­сти­тут між­на­ро­дних від­но­син КНУ ім. Т. Шевченка (спе­ці­аль­ність «мі­жна­ро­дний бі­знес»), Лон­дон­ську шко­лу еко­но­мі­ки і по­лі­ти­чних на­ук, Між­на­ро­дну бі­знес-шко­лу у Фран­ції.

Перш ніж ста­ти на­ро­дним де­пу­та­том, Оле­ксій По­ро­шен­ко пра­цю­вав у ком­па­нії ба­тька «Ро­шен» (2009 ро­ку), був на ди­пло­ма­ти­чній слу­жбі — із сі­чня до сер­пня 2010 ро­ку — за­сту­пни­ком

ке­рів­ни­ка тор­го­вель­но-еко­но­мі­чної мі­сії Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства Укра­ї­ни в Ки­таї. А у ве­ре­сні 2010 ро­ку йо­го бу­ло при­зна­че­но ві­це-кон­су­лом від­ді­лу з еко­но­мі­чних пи­тань у Ге­не­раль­но­му кон­суль­стві в Шан­хаї. Звіль­нив­ся з по­са­ди у черв­ні 2011 ро­ку.

До пар ла мен ту Олек сій По ро - шен­ко ба­ло­ту­вав­ся з по­зи­ції за­сту­пни­ка ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра із зов - ні­шньо­еко­но­мі­чних зв’яз­ків ком­па­нії ді­ду­ся — Оле­ксія По­ро­шен­ка — ПрАТ «Про­до­воль­ча ком­па­нія «По­діл ля » , бу ду чи де пу та том Він ниць - кої обла­сної ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.