РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Від­гук на ста­т­тю Ва­ди­ма РИЖКОВА «Ав­то­ра «Ли­ста з фрон­ту» звіль­ня­ють у за­пас» («День» №51 від 25 бе­ре­зня 2015 ро­ку)

Ке­рів­ни­цтво на­ших Зброй­них сил — це за­шка­ру­бле сов­ко­ве угру­по­ва­н­ня. Во­ни зни­щу­ють усе про­гре­сив­не, що з’яв­ля­є­ться на їхньо­му шля­ху. Це ка­бі­не­тні ге­не­ра­ли, які, крім екс­плу­а­та­ції ар­мії в сво­їх ці­лях ні­чо­го не вмі­ють. У цьо­му і при­чи­ни на­ших по­ра­зок і смер­ті му­жніх па­трі­о­тів. На це все ди­ви­ти­ся не ви­ста­чає нер­во­вої си­сте­ми. А пер­ші осо­би дер­жа­ви по­во­дя­ться, що­най­мен­ше, не зро­зумі­ло. Так бу­ти не по­вин­но!!!

Facebook-ко­ри­сту­вач Юрій ЯЩИШИН

А тре­ба б у Ген­штаб.

Facebook-ко­ри­сту­вач Те­тя­на НЕ­КРА­СО­ВА Від­гук на ста­т­тю Олександра СКРИ­ПНИ­КА «Біль­шо­ви­цька Ро­сія про­ти Укра­їн­ської дер­жа­ви» («День» №48 від 20—21 бе­ре­зня 2015 ро­ку)

Чу­до­ва ста­т­тя в улю­бле­ній га­зе­ті «День». Осо­би­сто для ме­не чі­тко про­сте­жу­є­ться пе­ре­се­ле­н­ня про­кля­тих душ...

Facebook-ко­ри­сту­вач Golenko Bogdan Від­гук на ста­т­тю Миколи ТИМОШИКА «Ко­за­цька шко­ла в Да­ни­ні» («День» №48 від 20-21 бе­ре­зня 2015 ро­ку)

Дя­кую за змі­стов­ну опо­від­ку, на­си­че­ну бар­ва­ми слів з ми­ну­ло­го, не­мов при­кра­ше­ну ор­на­мен­том із кві­тів на гли­ня­но­му гор­щи­ку «для шко­ля­ра»...

Facebook-ко­ри­сту­вач Dmitry Bezruk

Дя­кую вам, ду­же про­ни­кли­во і щи­ро на­пи­са­но, осо­бли­во від­чу­ва­є­ться той дух не­ви­му­ше­ної на­ро­дної опо­від­ки та зга­ду­ю­ться ко­ло­ри­тні сло­ва і їх ви­мо­ва, ха­ра­ктер­ні для при­кор­дон­них до Бі­ло­ру­сі ра­йо­нів Чер­ні­гів­щи­ни. Ме­ні, як уро­джен­ці Лю­бе­ча, зра­зу при­га­да­ло­ся, як я в ди­тин­стві ди­ву­ва­ла­ся ба­га­тьом не­зро­зумі­лим сло­вам, слу­ха­ю­чи роз­мо­ви на­ших су­сі­дів, по­ло­ви­на яких ма­ли бі­ло­ру­ське ко­рі­н­ня. Якщо ма­є­те якісь ці­ка­ві ар­хів­ні по­си­ла­н­ня про Лю­беч ко­за­цької до­би та ча­сів пе­ре­бу­ва­н­ня в Ро­сій­ській ім­пе­рії, по­ді­лі­ться, будь ла­ска.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.