ДО­ВІД­КА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ством до бю­дже­тів усіх рів­нів спла­че­но по­да­тків на су­му 12,6 млн грн, у під­при­єм­ство ін­ве­сто­ва­но 5,7 млн грн вла­сних ко­штів, при­дба­но п’ятьтра­кто­рів, ші­стьван­та­жних ав­то­мо­бі­лів, ін­шу лі­со­ву спе­цте­хні­ку, про­кла­де­но 4 км лі­со­вих до­ріг, ве­де­ться ві­днов­ле­н­ня осу­шу­валь­но-ме­лі­о­ра­тив­них си­стем, при­мно­жу­ю­ться й під­три­му­ю­ться в на­ле­жно­му ста­ні ре­кре­а­цій­ні пун­кти вздовж ав­то­мо­біль­них до­ріг, від­нов­ле­но ро­бо­ту де­ре­во­об­ро­бних це­хів і шта­тних лі­со­за­го­ті­вель­них бри­гад. Пра­ців­ни­кам під­при­єм­ства що­мі­ся­чно ви­пла­чу­ю­тьви­на­го­ро­ди за ви­слу­гу ро­ків, ви­ко­на­н­ня та пе­ре­ви­ко­на­н­ня пла­но­вих зав­дань, та­кож їм на­да­ю­тьма­те­рі­аль ну до­по­мо­гу. Се­ре­дньо­мі­ся­чна зар­пла­та пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства за зві­тний пе­рі­од ста­но­ви­ла 4,05 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.