«ЗО­ЛО­ТА» Оль­га Хар­лан

Укра­їн­ська фе­хту­валь­ни­ця здо­бу­ла тре­тю пе­ре­мо­гу в се­зо­ні. Ва­дим Гу­тцайт — про пси­хо­ло­гію успі­ху

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ська фе­хту­валь­ни­ця Оль­га Хар­лан у Сеулі ( Пів­ден­на Ко­рея) пе­ре­мо­гла в ета­пі Гран- прі на ша­блях. На­ша спортсменка впев­не­но здо­ла­ла у чвер­тьфі­на­лі угор­ку Ані­ту Мар­тон ( 15: 5). Да­лі най­більш скла­дним ви­явив­ся бій у пів­фі­на­лі, де во­на зу­стрі­ча­ла­ся з прин­ци­по­вим опо­нен­том з Ро­сії Со­фі­єю Ве­ли­кою. В цьо­му про­ти­сто­ян­ні Хар­лан ви­яви­ла­ся силь­ні­шою ли­ше на чо­ти­ри уко­ли — 15:11. У фі­на­лі ж укра­їн­ка пра­кти­чно без про­бле­ма пе­ре­мо­гла аме­ри­кан­ку Іб­ті­хай Му­хам­мад (15:9).

Як по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­на фе­де­ра­ції фе­хту­ва­н­ня Укра­ї­ни, для Ольги це «зо­ло­то» — тре­тє у по­то­чно­му фе­хту­валь­но­му се­зо­ні. Пі­сля Чем­піо­на­ту Сві­ту 2014 ро­ку у Ка­за­ні, де Хар­лан під­твер­ди­ла зва­н­ня най­силь­ні­шої ша­бліс­тки пла­не­ти, во­на взя­ла участь у п’ятьох ета­пах куб­ка сві­ту, три з яких ви­гра­ла (Нью-Йорк у гру­дні 2014, Афіни у сі­чні 2015 і Се­ул у бе­ре­зні 2015), на одно­му за­во­ю­ва­ла брон­зу (Гент у лю­то­му 2015) і один раз фі­ні­шу­ва­ла на 9 мі­сці (Ор­ле­ан, ли­сто­пад 2014).

Укра­їн­ка Га­ли­на Пун­дик по­сі­ла під­сум­ко­ве 13-е мі­сце.

У чо­ло­ві­ків най­силь­ні­шим ви­явив­ся Ні­ко­лас Лім­бах (Ні­меч­чи- на), який пе­ре­мі­гу фі­на­лі фран­цу­за Ні­ко­ля Рус­се з ра­хун­ком 15: 8. На­то­мість най­кра­щий ре­зуль­тат з укра­їн­ських спор­тсме­нів по­ка­зав Ан­дрій Ягод­ка, зайняв­ши 15- е під­сум­ко­ве мі­сце.

« Па­трі­о­тизм Ольги — чи­ма­лий і це не мо­же не ті­ши­ти. На жаль, де­я­кі спортс­ме­ни її рів­ня шу­ка­ють мо­жли­во­сті ви­сту­па­ти за ін­ші кра­ї­ни. Оля за­яви­ла, що прин­ци­по­во гра­ти­ме за Укра­ї­ну. Во­на хо­че ви­гра­ва­ти ли­ше за Укра­ї­ну і ра­зом з Укра­ї­ною, — за­ува­жив «Дню» ві­це-пре­зи­дент На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції фе­хту­ва­н­ня Укра­ї­ни Ва­дим ГУ­ТЦАЙТ. — Оля — ма­кси­ма­ліст, то­му на­ма­га­є­ться пе­ре­мог­ти в усіх зма­га­н­нях, в яких бе­ре участь. Це пра­виль­но, адже че­рез та­ку по­ве­дін­ку су­пер­ни­ки її бо­я­ться, во­на на­віть дум­ки не дає їм про те, що хтось ін­ший мо­же пе­ре­мог­ти. Ко­ли я з 2004 по 2012 рік тре­ну­вав Хар­лан, ми пра­кти­ку­ва­ли та­кий ме­тод: спри­йма­ти ета­пи куб­ка сві­ту як ва­жли­ве тре­ну­ва­н­ня пе­ред ви­рі­шаль­ни­ми стар­та­ми — чем­піо­на­том сві­ту та Єв­ро­пи. По­ки що все во­на ро­бить пра­виль­но. Від­шлі­фо­вує те­хні­ку і та­кти­ку. І на ви­рі­шаль­них зма­га­н­нях, я пе­ре­ко­на­ний, по­ка­же всю свою спор­тив­ну ха­ри­зму. Пси­хо­ло­гі­чно та фі­зи­чно Оль­га на сьо­го­дні най­силь­ні­ша у сві­ті. Го­лов­не цей за­пал збе­рег­ти на всю ди­стан­цію се­зо­ну».

ФОТО З САЙТА SPORT-XL.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.