Ви­со­ка му­зи­ка – для скла­дних ча­сів

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ускла­дний бу­рем­ний час, в який нам до­во­ди­ться жи­ти, ду­же ва­жли­во не за­чер­стві­ти ду­шею, не втра­ти­ти ра­до­сті жи­т­тя, зда­тно­сті від­чу­ва­ти кра­су і ду­хов­не під­не­се­н­ня, не впа­сти у від­чай, а ви­йти з ви­про­бу­вань не про­сто пе­ре­мож- ця­ми — пе­ре­мож­ця­ми, які ба­чать пе­ред со­бою май­бу­тнє, спов­не­не прав­ди, до­бра і кра­си. Ви­со­ка му­зи­ка у цей час не про­сто за­спо­ко­ює і при­но­сить хви­ли­ну ра­до­сті — во­на осві­тлює шлях і до­по­ма­гає по­ба­чи­ти да­ле­ку, але най­пре­кра­сні­шу ме­ту, до якої обов’яз­ко­во ді­йде­мо » , — вва­жа­ють ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю «Ака­де­мія».

Роз­по­чав­ся фе­сти­валь у Кон­цер­тно­му за­лі ім. Ста­ні­сла­ва Люд­ке­ви­ча Львів­ської фі­лар­мо­нії тво­ра­ми двох ви­да­тних му­зи­кан­тів су­ча­сно­сті — Віктора Ка- мін­сько­го та Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, ко­трі, до ре­чі, вже ба­га­то ро­ків є про­фе­со­ра­ми ЛМА. Му­зи­ка зву­ча­ла у ви­ко­нан­ні сту­дент­сько­го ка­мер­но­го ор­ке­стру «Ака­де­мія», яким ди­ри­гу­вав ре­ктор ви­шу Ігор Пи­ла­тюк. Со­лі­ста­ми бу­ли не ли­ше сту­ден­ти, а й зна­ні львів­ські пі­а­ні­сти та ви­кла­да­чі ЛМА Окса­на Ра­пі­та та Ми­ро­слав Дра­ган.

Не менш на­си­че­на про­гра­ма на­сту­пних фе­сти­валь­них про­грам. Це, зокре­ма, «Бо­ле­ро» Мо­рі­са Ра­ве­ля, сим­фо­ні­чно-джа­зо­ві тво­ри у ви­ко­нан­ні сту­дент­сько­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру під ке­рів­ни­цтвом Зінаїди Оста­фій­чук, ве­чір фор­те­пі­ан­ної му­зи­ки ХХ ст., «Фольк-ка­лей­до­скоп» за уча­стю ка­пе­ли бан­ду­ри­стів та ор­ке­стру на­ро­дних ін­стру­мен­тів, Prima aprilis для ду­хо­вих та удар­них ін­стру­мен­тів, ве­чір со­ло­спі­вів «Не­ві­до­мий Ли­сен­ко», «Скри­пко­ва фе­є­рія». Лу­на­ти­ме на фе­сти­ва­лі й му­зи­ка сту­ден­тів-ком­по­зи­то­рів.

Фі­ні­шу­ва­ти­ме « Ака­де­мія » 5 кві­тня — кон­цер­том із тво­рів ав­то­ра Гім­ну Укра­ї­ни о. Ми­хай­ла Вер­би­цько­го та ви­ко­на­н­ням Stabat Mater Фран­ца Шу­бер­та, участь у яко­му ві­зьмуть хор та сим­фо­ні­чний ор­кестр Опер­ної сту­дії ЛМА.

Ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю на­го­ло­шу­ють: « Ви­хо­ван­ці ака­де­мії що­рі­чно здо­бу­ва­ють де­ся­тки пе­ре­мо­гна між­на­ро­дних та все­укра­їн­ських кон­кур­сах, ви­сту­па­ють на пре­сти­жних сце­нах сві­ту, то чо­му ж во­ни не ма­ють по­ка­за­ти своє ми­сте­цтво спів­ві­тчи­зни­кам?» І обі­ця­ють у на­сту­пні ро­ки за­лу­чи­ти до уча­сті у фе­сти­ва­лі ко­ле­кти­ви ін­ших мі­сце­вих ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів.

У Льво­ві три­ває фе­сти­валь із уча­стю най­кра­щих сту­ден­тів та про­від­них ко­ле­кти­вів Львів­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. Миколи Ли­сен­ка

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА КРАВСА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.