Льо­во­чкі­на до­пи­та­ють

На­ро­дний де­пу­тат: «Основ­на про­бле­ма на­шої кра­ї­ни в то­му, що лю­дей, які бу­ли при­че­тні до зло­чин­них ре­жи­мів Ку­чми і Яну­ко­ви­ча, до­сі не по­ка­ра­но»

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра гру­па де­пу­та­тів із фра­кції « На­ро­дний фронт » звер­ну­ли­ся до ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Віктора Шо­кі­на з за­явою про зло­чин ко­ли­шньо­го гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Сер­гія Льо­во­чки­на. « Ми про­си­мо да­ти від­по­віді на пи­та­н­ня, які ці­кав­лять ба­га­тьох осіб: за яких об­ста­вин і на які ко­шти бу­ло ви­тра­че­но $ 2,5 млрд. па­ном Фір­та­шем на по­ку­пку кон­троль­но­го па­ке­ту акцій те­ле­ка­на­лу «Ін­тер» 2013 ро­ку, — озву­чив су­тність звер­не­н­ня Ан­тон Ге­ра­щен­ко. — На­ра­зі є не­під­твер­дже­на ін­фор­ма­ція, що це бу­ли ко­шти, ви­да­ні за вка­зів­кою пре­зи­ден­та Ро­сії Пу­ті­на, який вже то­ді го­ту­вав­ся до за­хо­пле­н­ня Укра­ї­ни. Йо­му вже то­ді по­трі­бні бу­ли не ли­ше ЗМІ, що впли­ва­ють зов­ні, але й вну­трі­шні».

«Дру­ге пи­та­н­ня — на якій під­ста­ві ми­ну­ло­го мі­ся­ця бу­ло про­да­но 29% акцій Гро­мад­сько­го мов­ле­н­ня Ро­сії че­рез якусь ком­па­нію «Ме­діа Лі­мі­тед», — про­дов­жив Ге­ра­щен­ко. — Ми про­ха­є­мо до­пи­та­ти Льо­во­чкі­на, звід­ки він, як держ­слу­жбо­вець, має та­кі ко­шти для ку­пів­лі ба­га­то­міль­йон­них акцій. Та­кож про­ха­є­мо до­пи­та­ти па­на Фір­та­ша про те, де він узяв гро­ші. І Хо­ро­шков­сько­го, як йо­го зму­си­ли про­да­ти ка­нал». Пі­зні­ше то­го ж дня на сво­є­му бри­фін­гу Ві­ктор Шо­кін за­явив, що цю спра­ву за­не­се­но до ре­є­стру до­су­до­вих справ і по­обі­цяв, що бу­де до­пи­та­но всіх при­че­тних до ньо­го лю­дей.

У від­по­відь на звер­не­н­ня де­пу­та­тів до ГПУ Сер­гій Льо­во­чкін за­явив: «Два ке­рів­ни­ка «На­ро­дно­го фрон­ту», який сьо­го­дні при вла­ді, ви­рі­ши­ли роз­ши­ри­ти своє ам­плуа з ко­ру­пції і без­дар­но­го управ­лі­н­ня кра­ї­ною до по­лі­ти­чної пом­сти. Я ро­з­гля­даю пер­фор­манс їхніх під­ле­глих, за­пла­но­ва­ний на ву­ли­ці Рі­зни­цькій, як чер­го­вий крок по ти­ску на опо­зи­цію».

При­мі­тно, що да­не де­пу­тат­ське звер­не­н­ня на­ді­йшло вслід за не­дав­нім ін­терв’ ю Льо­во­чкі­на те­ле­ка­на­ло­ві « Ін­тер » , в яко­му він за­явив: «В Укра­ї­ні, і не ли­ше в Укра­ї­ні ( це не є та­єм­ни­цею) є пар­тія вій­ни. Це ті си­ли, які жи­вуть вій­ною, які ци­ні­чно за­ро­бля­ють на вій­ні. Ось цим лю­дям усім ра­зом, об’єд­нав­шись, уча­сни­ки Мін­ських угод по­вин­ні да­ти від­січ».

« Уча­сни­ки Мін­ських угод тут зга­ду­ю­ться не­с­про­ста, — під­кре­слює на­ро­дний де­пу­тат 2- го і 3- го скли­кань Оле­ксандр Єлья­шке­вич. — Вар­то при­га­да­ти, що Сер­гій Льо­во­чкін, який пра­цю­вав по­мі­чни­ком Пре­зи­ден­та Ку­чми ( 2001— 2005), ра­дни­ком гла­ви Вер­хов­ної Ра­ди Ли­тви­на ( 2005— 2006) і гла­вою Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча ( 2010— 2014), завжди був ва­жли­вим еле­мен­том олі­гар­хі­чної си­сте­ми, у то­му чи­слі в пи­та­н­нях ба­га­то­мі­льяр­дної пре­зи­дент­ської ро­сій­сько-укра­їн­ської га­зо­вої ко­ру­пції. Льо­во­чкин є пев­ною спо­лу­чною лан­кою між рі­зни­ми пе­рі­о­да­ми існу­ва­н­ня да­ної кла­но­во- олі­гар­хі­чної си­сте­ми. І сьо­го­дні йо­го різ­кі за­яви — ре­зуль­тат то­го, що пі­сля двох Май­да­нів си­сте­ма Ку­чми- Яну­ко­ви­ча, так са­мо як і її основ­ні фун­кціо­не­ри, не за­су­дже­ні і про­дов­жу­ють ді­я­ти. В Укра­ї­ні збе­рі­га­ю­ться ста­рі ко­ру­пцій­ні схе­ми, з при­бі­чни­ків Яну­ко­ви­ча зні­ма­ють сан­кції на За­хо­ді і во­ни го­ту­ю­ться до мі­сце­вих виборів в Укра­ї­ні. Сам же ба­тько кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми Ку­чма,

про­дов­жує впли­ва­ти на до­лю Укра­ї­ни, бе­ру­чи без­по­се­ре­дню участь у Мін­ських пе­ре­мо­ви­нах».

«Пан Льо­во­чкін з 1999 ро­ку є держ­слу­жбов­цем, за всі­ма сво­ї­ми де­кла­ра­ці­я­ми не має до­хо­дів, від­по­від­них до йо­го до­лі в по­ку­пці те­ле­ка­на­лу «Ін­тер», — у ньо­го 20%, а у Фір­та

ша — 80%, — ко­мен­тує «Дню» де­пу­тат від фра­кції «На­ро­днийФронт» Ан­дрійПОМАЗАНОВ . — Ча­сти­на Льо­во­чкі­на ста­но­вить $520 млн., а йо­го су­ку­пний при­бу­ток за остан­ній рік — 11 млн. грн. Ми вва­жа­є­мо, що ці гро­ші бу­ло не­за­кон­но ви­ве­де­но з бю­дже­ту Укра­ї­ни і ви­тра­че­но на ін­фор­ма­цій­ну вій­ну Ро­сії про­ти Укра­ї­ни».

За сло­ва­ми По­ма­за­но­ва «основ­на про­бле­ма на­шої кра­ї­ни в то­му, що лю­дей, які бу­ли при­че­тні до зло­чин­них ре­жи­мів Ку­чми і Яну­ко­ви­ча, до­сі не по­ка­ра­но». «Але хтось по­ви­нен цей про­цес роз­по­ча­ти, — про­дов­жує на­ро­дний де­пу­тат. — Ми, як де­пу­та­ти, у мі­ру по­яви від­по­від­ної ін­фор­ма­ції з при­во­ду ді­яль­но­сті цих лю­дей, звер­та­є­мо­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Але це пи­та­н­ня і до Пре­зи­ден­та: чо­му він спря­му­вав на пе­ре­го­во­ри до Мін­ська лю­ди­ну, до якої бу­ло так ба­га­то за­пи­тань? Чо­му спра­ву Гон­га­дзе з 2000 ро­ку ще не розслідувано, а Ку­чма про­дов­жує пред­став­ля­ти ін­те­ре­си укра­їн­ської сто­ро­ни? Та­кож як і Ме­двед­чук, який є ку­мом Пу­ті­на. У ре­зуль­та­ті, не зро­зумі­ло, чиї ін­те­ре­си пред­став­ле­но на пе­ре­го­во­рах — Укра­ї­ни або те­ро­ри­стів, які вбивають укра­їн­ців на Дон­ба­сі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.