На­силь­ни­цька ру­си­фі­ка­ція в дії

Den (Ukrainian) - - День України - Ко­стян­тин ОГНЕВИЙ, жур­на­ліст

Оку­па­цій­на вла­да тор­пе­дує по­ло­же­н­ня «кон­сти­ту­ції» про три дер­жав­ні мо­ви в Кри­му

«Ві­це-спі­кер» «дер­жра­ди» Кри­му Рем­зі Ілья­сов за­про­по­ну­вав два «за­ко­но­про­е­кти», ідея яких полягає у ви­знан­ні рів­ни­ми трьох мов, на­зва­них дер­жав­ни­ми в «кон­сти­ту­ції» — крим­сько­та­тар­ської, укра­їн­ської і ро­сій­ської. Цей факт ви­кли­кав ці­лую бу­рю в крим­сько­му оку­па­цій­но­му «по­лі­ти­ку­мі», який че­кав, що все жи­т­тя, що за­ли­ши­ло­ся, він ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме ви­клю­чно ро­сій­ську мо­ву.

Пер­шим про­ти рів­но­сті трьох дер­жав­них мов ви­сту­пив гла­ва «гро­мад­ської па­ла­ти» Кри­му Гри­го­рій Іоф­фе. Він ска­зав: «крим­ча­ни не зо­бов’яза­ні во­ло­ді­ти всі­ма трьо­ма дер­жав­ни­ми мо­ва­ми ре­спу­блі­ки». Він за­явив, що та­кий під­хід по­ви­нен зна­йти від­дзер­ка­ле­н­ня в за­ко­нах про мо­ви і про осві­ту, хо­ча, як вва­жа­ють екс­пер­ти, це су­пе­ре­чить фе­де­раль­но­му за­ко­но­дав­ству про мо­ви. Дру­гим про­те­сту­вав «спі­кер дер­жра­ди» Во­ло­ди­мир Кон­стан­ти­нов. Він при­знав­ся: «від то­го, що ви зму­си­те ме­не ви­вча­ти крим­сько­та­тар­ську мо­ву, я це вив­ча­ти­му так, як я ан­глій­ську вчив — я ні­чо­го не пам’ятаю з то­го ча­су, ко­ли ме­не вчи­ли. Мо­жна зму­шу­ва­ти вчи­ти, але ре­зуль­тат мо­же бу­ти ціл­ком про­ти­ле­жни­ми. Тут по­трі­бно зна­йти якісь аб­со­лю­тно ін­ші фор­ми».

По­тім в ата­ку на рів­но­прав’я мов пі­шли при­двор­ні «екс­пер­ти» оку­пан­тів. До­цент КФУ Ві­ктор Ха­ра­бу­га, ві­до­мий сво­єю дав­ньою шо­ві­ні­сти­чною по­зи­ці­єю, ска­зав, що ви­вче­н­ня трьох дер­жав­них мов «не від­по­від­ає ре­а­лі­ям Кри­му». Для ньо­го «ре­а­лії», оче­ви­дно, це не кон­сти­ту­ція і не за­ко­но­дав­ство, а осо­би­сте не­ба­жа­н­ня ви­вча­ти укра­їн­ську і крим­сько­та­тар­ську мо­ви. На йо­го дум­ку, до­ку­мент Рем­зі Ілья­со­ва «слі­по ко­пі­ює» за­ко­но­дав­ство Та­тар­ста­ну та Ба­шкор­то­ста­ну. А в Кри­му, як він вва­жає, «не­має ко­рін­но­го на­ро­ду або етно­су, який мав би пра­во на ство­ре­н­ня тут сво­єї на­ціо­наль­ної дер­жав­но­сті». Та­ким чи­ном, ство­рив­ши в Кри­му свою ро­сій­ську дер­жав­ність, ро­сій­ські шо­ві­ні­сти, як завжди, за­пе­ре­чу­ють та­ке ж пра­во за ін­ши­ми на­ці­я­ми.

Пред­став­ни­ки гро­мад­ських ру­хів ви­сло­ви­ли про­тест про­ти спроб ви­клю­чи­ти з обі­гу укра­їн­ську та крим­сько­та­тар­ську мо­ви. Ві­до­мий уче­ний, один із роз­ро­бни­ків кон­це­пції про на­ціо­наль­ну осві­ту в Кри­му Ке­мал Мам­бе­тов за­явив, що пред­став­ни­ки на­ціо­наль­но­го ру­ху про­ти мов­ної дис­кри­мі­на­ції. У той же час мо­во­знав­ці за­зна­ча­ють, що і за­ко­но­про­ект Ілья­со­ва та­кож тен­ден­цій­ний, він кон­це­пту­аль­но по­ру­шує прин­цип рів­но­прав’я мов. У стат­ті «мо­ва на­вча­н­ня» на­пи­са­но, що осві­тня ді­яль­ність здій­сню­є­ться ро­сій­ською мо­вою, а на­вча­н­ня укра­їн­ською і крим­сько­та­тар­ською мо­ва­ми є пра­вом ба­тьків, але якщо ці мо­ви дер­жав­ні, то по­вин­ні ма­ти рів­ні пра­ва. Мо­во­знав­ці за­зна­чи­ли по­над 8 пун­ктів, за яки­ми крим­ський «за­ко­но­про­ект» гру­бо су­пе­ре­чить не ли­ше по­тре­бам крим­сько­го су­спіль­ства, але й фе­де­раль­ним за­ко­нам. Гро­мад­ськість шкіл не вла­што­вує, що вже за­раз у шко­лах уста­нов­ле­но не­рів­но­мір­ний роз­по­діл го­дин на ви­вче­н­ня дер­жав­них мов. Якщо ро­сій­ській мо­ві при­ді­ля­є­ться 5, а то й 6 го­дин на ти­ждень, то крим­сько­та­тар­ська і укра­їн­ська мо­ви в аб­со­лю­тній біль­шо­сті шкіл ви­кла­да­ю­ться як фа­куль­та­тив або вза­га­лі не ви­кла­да­ю­ться. При цьо­му ви­хо­дить, що ді­ти ро­сій­ської на­ціо­наль­но­сті ви­вча­ють одну свою рі­дну мо­ву і жо­дних ін­ших, а ді­ти ін­ших на­ціо­наль­но­стей ви­вча­ють не рі­дну для них ро­сій­ську мо­ву, а сво­єї рі­дної не ви­вча­ють. Це й на­зи­ва­є­ться на­силь­ни­цька ру­си­фі­ка­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.