«По­вер­не­н­ня» не вда­ло­ся

Екс-го­ло­ву Хер­сон­ської обл­ра­ди взя­ли під до­ма­шній арешт

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

За по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби про­ку­ра­ту­ри Хер­сон­ської обла­сті, суд за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня слід­чо­го й обрав що­до ко­ли­шньо­го очіль­ни­ка обла­сної ра­ди Віктора Пе­ли­ха за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді до­ма­шньо­го аре­шту та зо­бов’язав но­си­ти еле­ктрон­ний за­сіб.

Крім то­го, Оде­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд за уча­стю пред­став­ни­ка про­ку­ра­ту­ри Хер­сон­ської обла­сті роз­гля­нув і за­до­воль­нив за­яву Хер­сон­ської обла­сної ра­ди про пе­ре­гляд за но­во­ви­яв­ле­ни­ми об­ста­ви­на­ми по­ста­но­ви су­ду, якою ви­зна­но не­чин­ни­ми рі­ше­н­ня Хер­сон­ської обла­сної ра­ди про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень го­ло­ви ра­ди. Ухва­лою су­ду вка­за­ну по­ста­но­ву скасовано.

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ти­жня в Хер­со­ні спа­ла­хнув скан­дал що­до мо­жли­во­го по­вер­не­н­ня на по­са­ду ре­гіо­на­ла Віктора Пе­ли­ха. Під час ре­во­лю­цій­них по­дій він був одним із ор­га­ні­за­то­рів ан­ти­май­да­ну в Хер­со­ні, іні­ці­ю­вав звер­не­н­ня до Віктора Яну­ко­ви­ча що­до вве­де­н­ня в мі­сті над­зви­чай­но­го ста­ну, а та­кож ти­снув на сту­ден­тів Хер­сон­сько­го дер­жав­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, які ви­хо­ди­ли на про­те­сти про­ти вла­ди. Пі­сля ти­ску гро­мад­сько­сті 28 лю­то­го 2014 ро­ку Пе­лих на­пи­сав за­яву про від­став­ку, але з то­го мо­мен­ту по­стій­но на­ма­га­є­ться по­вер­ну­ти­ся в крі­сло го­ло­ви обл­ра­ди. А 18 бе­ре­зня, ма­ю­чи на ру­ках рі­ше­н­ня Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду про ви­зна­н­ня рі­ше­н­ня обл­ра­ди що­до від­став­ки Пе­ли­ха не­за­кон­ним, екс-го­ло­ва спро­бу­вав зай­ти до сво­го ка­бі­не­ту й від­но­ви­ти­ся на по­са­ді («День» пи­сав про це в ма­те­рі­а­лі «Скан­даль­не по­вер­не­н­ня» www.day.kiev.ua на сво­є­му сай­ті). Це збу­ри­ло гро­мад­ськість, у мі­сті бу­ло кіль­ка про­те­стних акцій. Пред­став­ни­ки чин­ної вла­ди за­яви­ли, що дії Пе­ли­ха не­за­кон­ні, й він не по­вер­не­ться на по­са­ду го­ло­ви обл­ра­ди.

Во­дно­час про­ку­ра­ту­ра Хер­сон­ської обла­сті ви­су­ну­ла ко­ли­шньо­му по­са­дов­цю пі­до­зру у ско­єн­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 191 ККУ (при­вла­сне­н­ня, роз­тра­та або за­во­ло­ді­н­ня чу­жим май­ном шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем. За ці­єю стат­тею пе­ред­ба­че­но по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі до п’яти ро­ків). Три­ва­лий час пра­во­охо­рон­ці «роз­шу­ку­ва­ли » Віктора Пе­ли­ха, щоб вру­чи­ти йо­му по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру. На­ра­зі спра­ва роз­ви­ва­є­ться актив­ні­ше, три­ва­ють слід­чі дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.