За­хист від ша­хра­їв

Пре­зи­дент під­пи­сав за­кон про во­лон­тер­ський рух

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон Укра­ї­ни « Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до во­лон­тер­ської ді­яль­но­сті » . Як по­ві­дом­ляє прес­слу­жба гла­ви дер­жа­ви, за­кон спри­я­ти­ме роз­ви­тку во­лон­тер­сько­го ру­ху в Укра­ї­ні та під­ви­щить якість на­да­н­ня во­лон­тер­ської до­по­мо­ги. Він тлу­ма­чить тер­мі­ни «во­лон­тер», «во­лон­тер­ська ді­яль­ність » , уто­чнює їхні пра­ва та обов’ яз­ки, по­яснює осо­бли­во­сті від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат, пов’ яза­них з на­да­н­ням во­лон­тер­ської до­по­мо­ги. За­га­лом — ні­чо­го стра­шно­го і ан­ти­во­лон­тер­сько­го не мі­стить. Це лі­пше, ніж на­мі­ри уря­ду ство­ри­ти ре­єстр во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій. І лі­пше, ніж за­кон про опо­да­тку­ва­н­ня бла­го­дій­ної до­по­мо­ги, у то­му чи­слі і для во­лон­тер­ських об’єд­нань.

Вла­сне, акти­ві­сти по­зи­тив­но від­гу­ку­ю­ться про за­ко­но­дав­чі змі­ни, ка­жуть, що ма­ють бу­ти за­твер­дже­ні пра­ви­ла гри, осо­бли­во за­раз, ко­ли з’яви­лось ба­га­то псе­вдо­во­лон- те­рів та ша­хра­їв. То­му у пер­шу чер­гу за­кон від Пре­зи­ден­та спри­йма­ють як та­кий, що убез­пе­чить гро­мад­ські іні­ці­а­ти­ви від ша­храй­ства.

Іри­на Оні­кі­єн­ко, во­лон­тер­ка фон­ду « Під­три­май ар­мію Укра­ї­ни » , роз­по­ві­ла, як са­мі на цьо­му ледь не об­пе­кли­ся: « Кіль­ка мі­ся­ців то­му ми на­штов­хну­лись на ша­храй­ку, яка нас на­ма­га­лась обду­ри­ти, і в ре­зуль­та­ті ви­йшла на­віть на Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни. Не­дав­но її ви­кри­ли. Во­на ні пе­ред ким не бу­ла від­по­від­аль­на, гро­ші зби­ра­ла. У нас во­на взя­ла у борг ре­чі, а во­на вміє пе­ре­ко­на­ти, це бу­ли шо­ло­ми, до­сить не­де­ше­ві. Обі­ця­ла за три дні по­вер­ну­ти гро­ші, і зни­кла, роз­ка­зу­ва­ла каз­ки, що за­три­му­є­ться доставка, ко­ли під­ня­ли шум, ви­яви­лось, що ми не єди­ні та­кі. Во­на пра­цю­ва­ла одна, ні­яко­го фон­ду не ма­ла. А в за­ко­ні про­пи­са­но, що во­лон­тер не мо­же за­йма­тись во­лон­тер­ством окре­мо від фон­ду. Я це під­три­мую, якщо ве­ли­кі су­ми ідуть, то бу­ло б до­бре, як­би якась ор­га­ні­за­ція не­сла за во­лон­те­рів, що ці гро­ші зби­ра­ють, від­по­від­аль­ність. Ін­ші аспе­кти — ми чи­та­ли за­кон вго­лос, так і не ро­зі­бра­лись, що він озна­чає. Ду­маю, що він був прийня­тий ли­ше че­рез по­яву ша­хра­їв».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.