«То­ло­ка» для во­ї­нів

У Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му під­при­єм­ці від­ре­мон­ту­ють по­шко­дже­ну вій­сько­ву те­хні­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

У Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му від­бу­ло­ся розширене за­сі­да­н­ня гро­мад­сько­го ко­мі­те­ту спри­я­н­ня вій­сько­вим ча­сти­нам мі­сце­во­го гар­ні­зо­ну. Як по­ві­дом­ляє сайт Но­во­град- Во­лин­ської мі­ськра­ди, го­лов­ним бу­ло пи­та­н­ня ре­мон­ту вій­сько­вої те­хні­ки, яка не­що­дав­но при­бу­ла із зо­ни про­ве­де­н­ня Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Орі­єн­тов­но 40 ав­то­мо­бі­лів 30-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди, які по­вер­ну­ли­ся зі схо­ду кра­ї­ни, ма­ють сер­йо­зні по­шко­дже­н­ня й по­тре­бу­ють на­галь­но­го ре­мон­ту. Щоб ви­рі­ши­ти, яким же чи­ном до­по­мог­ти вій­сько­вим від­но­ви­ти те­хні­ку, і зі­бра­ли­ся ке­рів­ни­ки під­при­ємств та при­ва­тні під­при­єм­ці мі­ста і ра­йо­ну. Роз­мо­ва за­вер­ши­ла­ся тим, що між пред­став­ни­ка­ми під­при­ємств бу­ло роз­по­ді­ле­но по­шко­дже­ну вій­сько­ву те­хні­ку для при­ве­де­н­ня до ла­ду її те­хні­чно­го ста­ну й зов­ні­шньо­го ви­гля­ду. Отож ко­ле­кти­ви під­при­ємств та­ким чи­ном на­да­дуть ва­го­му під­трим­ку вій­сько­вим-зем­ля­кам, які за­хи­ща­ють ці­лі­сність на­шої дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.