Не при­пу­скай­мо­ся по­ми­лок

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ян ТОМ­БІН­СЬКИЙ, по­сол ЄС в Укра­ї­ні, спе­ці­аль­но для «Дня»

Про чо­ти­ри аспе­кти но­вої Єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства

Єв­ро­пей­ський Со­юз ві­рить: йо­го пар­тнер­ство з Укра­ї­ною є над­зви­чай­но ва­жли­вим, і ми за­ці­кав­ле­ні й на­да­лі по­гли­блю­ва­ти на­ші від­но­си­ни. Про­тя­гом остан­ніх де­ся­ти ро­ків на­ше пар­тнер­ство з Укра­ї­ною роз­ви­ва­ло­ся у рам­ках єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства — іні­ці­а­ти­ви, що є фун­да­мен­том на­ших від­но­син з кра­ї­на­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми нав­ко­ло кор­до­ну ЄС.

Однак не завжди єв­ро­пей­ська по­лі­ти­ка су­сід­ства бу­ла зда­тною ре­а­гу­ва­ти на пра­гне­н­ня на­ших пар­тне­рів, що змі­ню­ю­ться. У та­кий спо­сіб це не пов­ні­стю від­по­від­а­ло ін­те­ре­сам са­мо­го ЄС.

Че­рез це Єв­ро­со­юз за­по­ча­тку­вав да ле ко сяж ний пе ре гляд сво­єї по - лі­ти­ки. Ви­со­кий пред­став­ник ЄС із за­кор­дон­них справ і без­пе­ко­вої по­лі­ти ки Фе де рі ка Мо ґе рі ні та Єв­ро - пейсь кий ко мі сар з Єв­ро пейсь кої по­лі­ти­ки су­сід­ства та пе­ре­мо­вин про роз­ши­ре­н­ня Йо­ган­нес Ган да­ли старт чо ти ри мі сяч ним кон суль та ці ям з на­ши­ми пар­тне­ра­ми що­до подаль­шо­го шля­ху іні­ці­а­ти­ви.

Я вва­жаю, що під час пе­ре­гля­ду нам слід звер­ну­ти на­сам­пе­ред ува­гу на та­кі чо­ти­ри аспе­кти:

1) По-пер­ше, що ми мо­же­мо зро­би­ти для під­ви­ще­н­ня сту­пе­ня ди­фе­рен­ці­а­ції ро­бо­ти з на­ши­ми пар­тне­ра­ми? Де­я­кі пар­тне­ри на схо­ді, вра­хо­ву­ю­чи Укра­ї­ну, по­кла­да­ю­ться на Уго­ди про асо­ці­а­цію та зо­ну віль­ної тор­гів­лі; оскіль­ки їхні мас­шта­би ще не ви­чер­па­ні, во­ни пра­гнуть біль­шо­го. Ми та­кож ма­є­мо пар­тне­рів на пів­дні, які одна­ко­во пра­гнуть пра­цю­ва­ти з на­ми у рам­ках ду­же ви­мо­гли­вих угод. І ми ма­є­мо низ­ку пар­тне­рів як на схо­ді, так і на пів­дні, які ма­ють рі­зні ба­жа­н­ня що­до спів­пра­ці з на­ми. На до­да­чу, ми ма­є­мо роз­ро­би­ти під­хід, як пра­цю­ва­ти із су­сі­да­ми на­ших су­сі­дів.

Усе це ви­ма­гає но­вих шля­хів ро­бо­ти. Ми ма­є­мо зро­би­ти біль­ше, що­би ви­зна­ти, що на­ші пар­тне­ри ду­же рі­зні. Рі­зні не ли­ше схід і південь, а й вла­сне пар­тне­ри з одно­го ре­гіо­ну на схо­ді чи на пів­дні.

2) Це на­бли­жає ме­не до пи­та­н­ня рів­но­прав­ної уча­сті. Ми ні­ко­ли не отри­ма­є­мо най­кра­що­го від ці­єї по­лі­ти­ки до­ти, до­ки це пар­тнер­ство не бу­де актив­но обра­но дво­ма сто­ро­на­ми — не ста­не пар­тнер­ством рів­них. Но­ва єв­ро­пей­ська по­лі­ти­ка су­сід­ства має від­обра­жа­ти по­гля­ди і до­свід на­ших пар­тне­рів. Та­кож ми ма­є­мо га­ран­ту­ва­ти, що ми кон­цен­тру­є­мо­ся на тих сфе­рах, в яких ко­жна зі сто­рін має спіль­ні ін­те­ре­си.

Я вва­жаю, що для до­ся­гне­н­ня зна­чні­шої рів­но­прав­но­сті в уча­сті се­ред на­ших пар­тне­рів, ми ма­є­мо до­сяг­ти більш оче­ви­дних ре­зуль­та­тів з від­чу­тни­ми ви­го­да­ми для їхньо­го на­се­ле­н­ня. Лю­ди, що­би зро­зу­мі­ти, чи по­лі­ти­ка ви­пра­вда­ла се­бе, пра­гнуть ба­чи­ти ре­зуль­та­ти про­тя­гом ко­ро­тко­го про­між­ку ча­су.

3) У та­кий спо­сіб мій тре­тій аспект — акцент ува­ги. Я хо­чу ві­ді­йти від чин­ної мо­де­лі, за якої ми на­ма­га­є­мо­ся по­кри­ти ду­же ши­ро­кий ді­а­па­зон сфер з ко­жним пар­тне­ром. Для тих, хто хо­че — і зда­тен, — ми по­вин­ні про­дов­жу­ва­ти ве­сти ши­ро­ко­мас­шта­бну спів­пра­цю, до­по­ма­га­ю­чи кра­ї­ні на­бли- зи­ти­ся до стан­дар­тів ЄС. Во­дно­час від­най­ді­мо для тих, хто не мо­же або не хо­че з на­ми роз­ви­ва­ти гли­бо­кі від­но­си­ни, — ін­ші фор­ма­ти спів­пра­ці. Тра­ди­цій­но ува­га кон­цен­тру­ва­ла­ся на тор­гів­лі і мо­біль­но­сті. Я хо­чу, що­би ми роз­гля­ну­ли сфе­ри, яки­ми до цьо­го ча­су не­хту­ва­ли, зокре­ма, енер­ге­ти­кою — на­шою енер­ге­ти­чною без­пе­кою і енер­ге­ти­чною без­пе­кою на­ших пар­тне­рів; а та­кож ін­ши­ми за­гро­за­ми — від ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті до за­мо­ро­же­них кон­флі­ктів.

4) І, на­о­ста­нок, ми по­вин­ні бу­ти більш гну­чки­ми. Це озна­чає бу­ти спро­мо­жни­ми ре­а­гу­ва­ти на об­ста­ви­ни, що змі­ню­ю­ться та кри­зу, щой­но во­на ви­ни­кає.

Не при­пу­скай­мо­ся по­мил­ки: наш те­пе­рі­шній і май­бу­тній до­бро­бут гли­бо­ко вза­є­мо­пов’яза­ний із умо­ва­ми у шир­шо­му ре­гіо­ні. Роз­кри­т­тя пов­но­го по­тен­ці­а­лу у від­но­си­нах з Укра­ї­ною, по­бу­до­ва більш стій­ких і мі­цних від­но­син з Ки­є­вом зро­бить усі на­ші кра­ї­ни без­пе­чни­ми та кра­щи­ми для жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.