Еху­да Оль­мер­та ви­зна­но вин­ним у спра­ві про ко­ру­пцію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Окруж ний суд Єру са ли ма ви­знав ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Ізра­ї­лю Еху­да Оль­мер­та вин ним у чер го вій спра ві про ко­ру­пцію. Йде­ться про «спра­ву Мо рі са Та лан ски » , у якій у лип ні 2012 ро ку Оль мер та су - дом бу­ло ви­прав­да­но. В ме­жах ці­єї спра­ви екс-прем’єр обви­ну­ва­чу­вав­ся в то­му, що під час ро­бо­ти ме­ром Єру­са­ли­ма і мі­ні­стром про мис ло вос ті та тор гів лі він от ри­му вав ве­ли кі су ми гр о - шей го тів кою від аме ри кансь - ко го біз нес ме на Мо рі са Та лан - ски. Пе­ре­гляд спра­ви став мо­жли вим за вдя ки свід чен ням йо - го ко лиш ньо го сек ре та ря. Ви - рок ого­ло­сять 5 трав­ня. У трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку у ін­шій спра­ві Еху­да Оль­мер­та бу­ло за­су­дже­но до ше­сти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі за отри­ма­н­ня ха­ба­рів в обмін на спри­я­н­ня в бу­дів­ни­цтві жи­тло­во­го ком­пле­ксу «Хо­лі­ленд» в Єру са ли мі, ко ли він був ме ром міс та. На ра зі Оль мерт на ма га - ється оскар­жи­ти ви­рок у Вер­хов­но­му су­ді. На­га­да­є­мо, Ехуд Оль­мерт був прем’єр-мі­ні­стром Ізра­ї­лю з 2006 до 2009 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.