Мі­сце­ві ви­бо­ри у Фран­ції: уль­тра­пра­ві не про­йшли

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Фран­ції під­би­ли під­сум­ки дру­го­го ту­ру міс це­вих виборів. 66 де пар та мен тів зі 101 на да ли пе ре ва гу пра вим си лам. Це — упев­не­на пе­ре­мо­га пар­тії екс-пре­зи­ден­та Ні­ко­ля Сар­ко­зі «Со­юз за на род ний рух » та йо го по лі тич них од но дум ців, по ві дом ляє Euronews. Ра­ні­ше во­ни ма­ли біль­шість ли­ше у 41 де­пар­та­мен­ті. « Ця пе ре мо га ста ла ре зуль та том ба га тьох мі ся ців пе ред ви - бор­чої кам­па­нії на­ших кан­ди­да­тів. Во­ни про­де­мон­стру­ва­ли гли­би­ною сво­їх пе­ре­ко­нань, що на­ші ідеї зда­тні пе­ре­ма­га­ти, на­віть у про він ці ях, де лі ві до мі ну ва ли упро довж ба га тьох де ся ти - літь » , — ска зав Ні ко ля Сар ко зі. Вод но час лі ві си ли на чо лі з чин­ним пре­зи­ден­том Фран­суа Ол­лан­дом зна­чно втра­ти­ли по­зи­ції. Їм ді­ста­ло­ся ли­ше 34 де­пар­та­мен­ти, тоб­то на­по­ло­ви­ну мен­ше, ніж во­ни ма­ли ра­ні­ше. Со­ці­а­лі­сти втра­ти­ли на­віть округ са­мо го го ло ви дер жа ви на пів ден но му за­хо ді. Ще один де пар та - мент не від­дав чі­ткої пе­ре­ва­ги жо­дній пар­тії. По­при про­гно­зи уль­тра­пра­вим на чо­лі з Ма­рін Ле Пен не вда­ло­ся взя­ти під кон­троль жо­дної мі­сце­вої ра­ди. Са­ме по­бо­ю­ва­н­ня­ми що­до її пе­ре­мо­ги екс­пер­ти по­ясню­ють ви­со­кий ре­зуль­тат більш по­мір­ко­ва­них пра­вих сил.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.