У Ки­є­ві від­кри­ли пер­ше По­соль­ство Ав­стра­лії в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ки­є­ві від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя пер­шої ди­пло­ма­ти­чної мі­сії Ав­стра­лії в Укра­ї­ні на чо­лі з но­во­при­зна­че­ним по­слом Да­гла­сом Трап­пет­том. У сво­є­му звер­нен­ні на сай­ті по­соль­ства, пан Трап петт пи ше, що рі шен ня від к ри ти цю дип мі сію в Ки є ві — від по відь на тра гіч не збит тя лі та ка Ма лай зійсь ких аві а лі ній MH17. «Під­трим­ка між­на­ро­дно­го роз­слі­ду­ва­н­ня звір­ства, в то­му чи­слі шля­хом при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті — основ­на ча­сти­на ді­яль­но­сті по­соль­ства», — від­зна­чає По­сол. Він на­га­дав, що Ав­стра­лія ви­сту­пає «твер­дою при­хиль­ни­цею су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни». Да­глас Трап­петт та­кож під­кре­слив, що дво­сто­рон­ні від­но­си­ни між Ки­є­вом і Кан­бер рою роз ши ри ли ся і зав дя ки « енер гій ній спіль но ті близь ко 40 тис. ав­стра­лій­ців, які за­яв­ля­ють про своє укра­їн­ське по­хо­дже­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.