Мі­ністр обо­ро­ни Нор­ве­гії: «Нор­маль­них» від­но­син з Ро­сі­єю біль­ше не бу­де

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Від­но­си­ни За­хо­ду і Ро­сії біль­ше ні­ко­ли не бу­дуть та­ки­ми, як ра ні ше, ос кіль ки си ту а ція з Ро сі­єю « змі ни ла ся до ко рін но » , і «нор­маль­ний стан» справ не по­вер­не­ться. Та­ку то­чку зо­ру ви­сло­ви­ла в ін­терв’ю CNN мі­ністр обо­ро­ни Нор­ве­гії Іне Ері­ксен Се­рей­де. «Ми ма­є­мо спра­ву з ін­шо­го Ро­сі­єю, — ска­за­ла мі­ністр. — Я хо­чу не по­го­ди­ти­ся з тим, що, як вва­жає де­хто, це ми­не. Ситуація змі­ни­ла­ся і змі­ни­ла­ся до­ко­рін­но». «По­вер­не­н­ня до яко­гось нор­маль­но­го ста­ну або нор­маль­но­му ве­де­н­ня справ не­мо­жли­ве, то­му що цьо­го нор­маль­но­го ста­ну про­сто не­має», — до­да­ла во на. На га да є мо, Нор ве гія є чле ном НАТО і має з Ро сі­єю спіль ний кор дон. В той же час, Се рей де за зна чи ла, що « це не озна­чає, що ми не бу­де­мо спів­пра­цю­ва­ти з Ро сі­єю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.